banner

 

Rada Ministrów 18.11.08. zaakceptowała ramowe stanowisko dotyczące organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO), przedłożone przez ministra środowiska.

Rząd dopuszcza zamknięte użycie organizmów genetycznie zmodyfikowanych. Oznacza to, że będzie można kontynuować prace badawcze, np. w laboratoriach, które będą musiały być prowadzone w warunkach ograniczających kontakt GMO z ludźmi i środowiskiem. W takich warunkach prowadzi się ważne badania dotyczące np. powstawania nowych leków lub chorób genetycznych człowieka.

Rząd będzie dążył do tego, aby Polska pozostała krajem wolnym od GMO, ale mając na względzie obowiązki wynikające z członkostwa naszego kraju we Wspólnocie, będzie przestrzegał obowiązującego prawa UE w tym zakresie. Rząd uważa za zasadne przeprowadzanie doświadczeń mających na celu określenie wpływu organizmów genetycznie zmodyfikowanych na środowisko w warunkach klimatycznych Polski. Chodzi o doświadczenia prowadzone przez jednostki naukowe i szkoły wyższe.

            Rada Ministrów jest jednak przeciwna wprowadzaniu do obrotu GMO, jako produktów lub w produktach. Opowiada się także przeciw wprowadzaniu do obrotu, z możliwością uprawy, roślin genetycznie zmodyfikowanych. W tych sprawach rząd na forum UE będzie wyrażał stanowisko negatywne, deklarując jednocześnie przestrzeganie prawa unijnego.

             Rada Ministrów, biorąc pod uwagę konieczność realizacji zobowiązań wspólnotowych, uwzględniając jednak wyraźną niechęć społeczeństwa wobec GMO, będzie starała się pozyskać przychylność innych państw członkowskich do zmiany prawa UE w tym zakresie. Jednocześnie deklaruje, że w obowiązujących i tworzonych przepisach dokona zmian, które pozwolą ograniczyć stosowanie GMO na terytorium Polski.

oem software