banner

Od 1 lipca br. na wniosek ministra gospodarki połączono Instytut Włókiennictwa z Instytutem Inżynierii Materiałów Włókienniczych, Instytutem Technik i Technologii Dziewiarskich „TRICOTEXTIL” oraz Instytutem Architektury Tekstyliów.

Wszystkie instytuty mają siedzibę w Łodzi, a ich połączenie następuje przez włączenie Instytutu Inżynierii Materiałów Włókienniczych, Instytutu Technik i Technologii Dziewiarskich „TRICOTEXTIL” oraz Instytutu Architektury Tekstyliów do Instytutu Włókiennictwa. Jednostka powstała w wyniku fuzji (przejmująca pracowników wszystkich placówek łączonych) zachowuje nazwę Instytut Włókiennictwa, a nadzór nad nim sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki.
Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie prac badawczych, rozwojowych, doświadczalnych i wdrożeniowych związanych z wytwarzaniem materiałów, półproduktów i wyrobów włókienniczych, ich stosowaniem w różnych dziedzinach gospodarki oraz upowszechnianiem i wdrażaniem nowych rozwiązań technologicznych, technicznych i organizacyjnych powstałych w wyniku tych prac w praktyce gospodarczej.
Instytut Włókiennictwa zatrudniający (31.12.05) 142 osoby (pracownicy naukowi - 15, badawczo-techniczni - 11, inżynieryjno-techniczni - 27, administracyjno-ekonomiczni - 25, pozostali - 64) dysponował majątkiem trwałym o wartości 2.655 tys. zł, a kapitał (fundusz) własny jednostki wynosił (w tys. zł.) 1.270, przychody ogółem 14.210, zysk 60.
Instytut Inżynierii Materiałów Włókienniczych na 31.12.05. dysponował majątkiem trwałym o wartości 6.488 tys. zł ., zatrudniał 90 osób (pracownicy naukowi - 32, badawczo-techniczni - 5, inżynieryjno-techniczni - 18, administracyjno-ekonomiczni - 12 , pozostali - 23)., a kapitał (fundusz) własny jednostki wynosił (w tys. zł.) 5.183, przychody ogółem 5.710, zysk 79.
Instytut Technik i Technologii Dziewiarskich „TRICOTEXTIL” dysponował (31.12.05) majątkiem trwałym o wartości 6.389 tys. zł., zatrudniał 78 osób (pracownicy naukowi - 36, badawczo-techniczni - 5, inżynieryjno-techniczni - 16, administracyjno-ekonomiczni - 8, pozostali - 13), a kapitał (fundusz) własny jednostki wynosił (w tys. zł.) 7.292, przychody ogółem 6.794, strata 498.
Instytut Architektury Tekstyliów na 31.12.05. miał majątek trwały wartości 1.743 tys. zł., zatrudniał 50 osób (pracownicy naukowi - 14, badawczo-techniczni - 5, inżynieryjno-techniczni - 9, administracyjno-ekonomiczni - 10, pozostali - 12), a kapitał (fundusz) własny jednostki wynosił (w tys. zł.) 1.740, przychody ogółem 4.260, zysk 37.
Koszty łączenia wyniosą ok. 50 tys. zł. i pokryte zostaną ze środków podmiotów podlegających łączeniu.