banner

W ministerstwie nauki przeprowadzono kontrolę prawidłowości wykorzystania środków przyznanych na realizację projektu badawczego pt.: ?Aktywne zarządzanie inwestycjami finansowymi ? wykorzystanie innowacyjnych metod analizy danych? w Instytucie Badań Systemowych PAN w Warszawie. Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków finansowych w wysokości 160 tys. zł przyznanych decyzją Ministra Nauki, Przewodniczącego KBN na realizację tego projektu. W wyniku kontroli ustalono, że projekt badawczy zakładał, zgodnie z wnioskiem, realizację dwóch publikacji: a) ?Multilayer Neural Systems and Generalized Net Models? b) ?Aktywne zarządzanie inwestycjami finansowymi? ? wybrane zagadnienia?. W opinii eksperta naukowego, w opracowaniu zespołu autorskiego drugiej publikacji (Maciej Krawczak i 6 współpracowników) na str. 65-75 (pkt 2.3) nastąpiło zasadnicze powtórzenie treści zawartych w pracy Marka Świętonia w analizowanym fragmencie pracy pt. ?Terminowa struktura dochodowości skarbowych papierów wartościowych w Polsce w latach 1998-2001 (str. 57-65). Różnice między oboma tekstami są minimalne tak, że w tej części pracy mamy do czynienia z plagiatem. W opinii Departamentu Badań Naukowych dowiedziono dokonania plagiatu przez zespół wykonawców projektu i jednocześnie autorów publikacji, a odpowiedzialnością za to obarczono cały zespół wykonawców. Sformułowano więc wniosek o zwrot do ministerstwa kwoty 5.370 zł, (koszt publikacji) oraz o poinformowanie o tym zdarzeniu Zespół ds. Etyki w Nauce w MNiSW.