banner

Rada Ministrów przyjęła 6.11.07. projekt ustawy o Agencji Badań Poznawczych, przedłożony przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

W Warszawie utworzona zostanie Agencja Badań Poznawczych, której zadaniem będzie organizowanie i finansowanie m.in. międzynarodowych programów badawczych dotyczących nauk humanistycznych oraz przeprowadzanie konkursów na realizację projektów dla młodych badaczy. Utworzenie agencji pozwoli na udzielanie wsparcia finansowego tym badaniom, które będą prowadzone dla pożytku publicznego, czyli nie będą posiadać bezpośredniego odbiorcy. Dzięki temu możliwe będzie przyznawanie środków finansowych w przejrzysty, zrozumiały dla środowisk naukowych, sposób.

Wsparcie otrzymają najlepsze projekty, które będą wybierane w konkursach. Podstawą wyboru będą opinie niezależnych ekspertów, natomiast wyniki będą ogłaszane publicznie. Agencją ma kierować wybrany w konkursie dyrektor, wybierany na trzy lata, z możliwością przedłużenia kadencji o kolejny trzyletni okres. Ciałem doradczym dyrektora zostanie 40-osobowa Rada Agencji.

W skład Rady wejdzie 28 członków reprezentujących środowisko naukowe, 11 członków będą stanowiły osoby wskazane przez ministrów (nauki i szkolnictwa wyższego, rolnictwa, zdrowia, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, oświaty i wychowania, środowiska, budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, spraw wewnętrznych i administracji, obrony narodowej, kultury fizycznej i sportu) oraz jedna osoba wskazana przez prezesa Polskiej Akademii Nauk.

Działalność Agencji będzie finansowana przede wszystkim z dotacji ministra nauki i szkolnictwa wyższego oraz z subwencji przekazywanych przez krajowe i zagraniczne podmioty finansujące programy badawcze. Nadzór nad Agencją ma sprawować minister nauki.