banner

Rada Ministrów przyjęła 30.10.07. projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo atomowe, przedłożony przez ministra środowiska.

Projekt nowelizacji dostosowuje przepisy prawa krajowego do unijnej dyrektywy dotyczącej prawa atomowego. Chodzi o system nadzoru i kontroli nad przemieszczeniem odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego w obrębie UE, a także pomiędzy państwami nie będącymi członkami UE.

Nowe prawo określa osobne warunki dotyczące wydania zezwolenia oraz zgody na przemieszczanie odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego. Wskazano również dokumenty, które należy dołączyć do wniosku oraz środki ostrożności, jakie trzeba zachować przy przemieszczaniu ładunku. Zgodę lub zezwolenie na przewóz wydawać będzie Prezes Państwowej Agencji Atomistyki. W przypadku naruszenia warunków jego przeprowadzania, będzie on także decydował o przerwaniu przemieszczania odpadów. Projekt nowelizacji reguluje także stosowanie promieniowania jonizującego w celach medycznych.

Główny Inspektor Sanitarny ma wydawać zgodę na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące. Wcześniej taką zgodę wydawał minister zdrowia. Ponadto nowelizacja przewiduje, że ochroną fizyczną zostaną objęte nie tylko materiały jądrowe, ale także obiekty jądrowe.

Nowe prawo zakłada również, że możliwe będzie cofnięcie uprawnień inspektorowi ochrony radiologicznej. Będzie to możliwe m.in. w przypadku utraty przez inspektora pełnej zdolności do czynności prawnych. Nowe prawo przewiduje także, że nie będzie można przywozić do Polski wypalonego paliwa jądrowego w celu jego składowania. Wyjątkiem będzie m.in. przywóz materiału, który wcześniej został wywieziony z kraju.