banner

Ustawa do poprawki

Autor: red. 2008-03-06

Rada Ministrów 12.02.08. zaakceptowała wniosek o podjęcie działań zmierzających do wniesienia przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej skargi o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji 2008/62/WE z 12.10.07. (notyfikowanej jako dokument nr K(2007)4697) dotyczącej art. 111 i 172 polskiego projektu ustawy – Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych, zgłoszonego przez RP zgodnie z art. 95 ust. 5 Traktatu WE jako odstępstwo od przepisów dyrektywy 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie (Dz. Urz. UE L 16 z 19.1.2008, str. 17), przedłożony przez ministra środowiska.

Rząd podjął decyzję o skorzystaniu z prawa wniesienia do Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich skargi dotyczącej stwierdzenia nieważności decyzji Komisji Europejskiej z 12 października 2007 r.
Powodem zaskarżenia jest wada proceduralna polegająca na zbyt późnym przekazaniu decyzji odrzucającej notyfikację ustawy Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych. Decyzja Komisji Europejskiej została przekazana Polsce z dwumiesięcznym opóźnieniem.
Rząd deklaruje ponadto, że podejmie prace legislacyjne nad projektem ustawy Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych, dokonując w niej merytorycznych zmian zgodnych z prawem wspólnotowym, ale zawierających pewne obostrzenia dotyczące przepisów o koegzystencji (np. wyłączenia obszarów spod upraw GMO poprzez tworzenie stref wolnych od tych organizmów czy znakowanie produktów pochodzących z upraw GMO).