banner

Szanowna Pani Minister, w ślad za moim wystąpieniem na konferencji ?Nowe finansowanie. Większa dostępność. Lepsza jakość" w dniu 25.01.br. zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie przyczyn podjętej przez Panią decyzji kolejnego obniżenia nakładów na realizację projektów badawczych własnych i promotorskich w zakresie nauk technicznych. W wyniku decyzji Pani Minister prawie połowa rekomendowanych przez Zespół i Komisję Badań na Rzecz Rozwoju Nauki projektów złożonych w 34 konkursie nie będzie realizowanych. Decyzja Pani Minister w sposób zasadniczy zmieniła wypracowane przez KBN i Radę Nauki parytety finansowania projektów badawczych dziedzin i dyscyplin naukowych, na niekorzyść nauk technicznych. Budzi to zrozumiały niepokój w jednostkach naukowych (wydziały uczelni wyższych, instytuty PAN i jednostki badawczo-rozwojowe) realizujących badania na rzecz gospodarki, społeczeństwa i środowiska w dziedzinie nauk technicznych. Projekty badawcze z tej dziedziny mają charakter badań podstawowych, wyniki których umożliwiają realizację ewentualnych projektów celowych lub rozwojowych i zamawianych. W nierzadkich przypadkach są bezpośrednio wdrażane w różnych sektorach gospodarki. Przewodnicząc Zespołowi nauk technicznych występuję także w imieniu pozostałych jego członków oraz szerokiego grona naszych wyborców, zwracających się do nas o wyjaśnienie bezprecedensowej decyzji Pani Minister. Zwracam się do Pani Minister z apelem o powtórne rozpatrzenie list referencyjnych projektów z dziedziny nauk technicznych, znajdujących się w rankingach Zespołu. Andrzej Szczepański, przewodniczący Zespołu Roboczego ZR-5, Nauki Techniczne (31.01.08.)