banner

Wydanie: 2008 /11-12 - Jest o co walczyć
Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach

Autor: IMN 2008-11-29

otrzymał w konkursie Ministra Środowiska tytuł „ Lidera Polskiej Ekologii 2008” za opracowaną wspólnie z Bolesław Recycling Sp. z o.o.
TECHNOLOGIĘ PRZEROBU ODPADÓW CYNKONOŚNYCH Z INSTALACJĄ ODSIARCZANIA GAZÓW POPROCESOWYCH

Głównym efektem ekologicznym technologii zastosowanej w spółce Bolesław Recycling jest ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko odpadów niebezpiecznych z procesu hydrometalurgii cynku w postaci szlamów oraz pyłów stalowniczych. Technologia przerobu odpadów jest porównywalna z rozwiązaniami stosowanymi w najnowocześniejszych tego typu zakładach, a instalacja odsiarczania gazów z procesów Waelz’a jest jedyną taką instalacją działającą na świecie. Kompleksowa modernizacja instalacji odbywała się podczas ciągłego ruchu zakładu. Zmiany objęły cały cykl technologiczny od węzła przygotowania wsadu do węzła magazynowania produktów i doprowadziły w konsekwencji do pełnej automatyzacji oraz monitoringu całości procesu.
Na efektywność ekonomiczną przedsięwzięcia wpłynęły : poprawa jakości produktu końcowego-koncentratu cynkowo-ołowiowego, zwiększenie o prawie połowę ilości przetwarzanych odpadów cynkonośnych, dziesięciokrotna redukcja emisji dwutlenku siarki do atmosfery oraz zmniejszenie o ponad 70% opłat ekologicznych.
Projekt modernizacji został opracowany i zrealizowany przez firmę inżynierską AMK Kraków S.A.
Nagrodzona technologia jest zgodna z wymaganiami Najlepszej Dostępnej Techniki (BAT), w zakresie przygotowania wsadu, procesu pirometalurgicznego oraz emisji zanieczyszczeń.

oem software