banner

Kompendium wiedzy toksykologicznej - Podstawy toksykologii - pracę zbiorową pod redakcją prof. Jerzego K. Piotrowskiego - wydały Wydawnictwa Naukowo - Techniczne. Książkę opracował zespół pracowników naukowych Zakładu Toksykologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z myślą o studentach, stąd też zawarto w niej ogromną wiedzę dotyczącą procesów chemicznych, biochemicznych i fizjologicznych, mało czytelnych dla laików. W 16 rozdziałach - każdym zakończonym bibliografią - autorzy omawiają toksykometrię, drogi wchłaniania i wydalania, mechanizmy działania, metabolizm oraz kinetykę substancji toksycznych. Ponadto omawiają wybrane związki o charakterze toksycznym: metale, związki nieorganiczne i organiczne, pestycydy, tworzywa sztuczne, leki i środki uzależniające, a także kosmetyki. Na zakończenie dwa rozdziały traktują o bezpieczeństwie chemicznym i szkodliwości działania promieniowania jonizującego.

Podstawy toksykologii, red. Jerzy k. Piotrowski, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, Warszawa 2006, s.492