banner

Wydawnictwo "Ossolineum" wydało kolejne arcydzieło w serii Biblioteka Narodowa, tym razem - antologię poezji wczesnochrześcijańskiej i średniowiecznej (III-XIV/XV w.) - pt. Muza łacińska w opracowaniu ks. Marka Starowieyskiego. Jak podaje autor tworzonej kilka lat antologii - chrześcijańska poezja łacińska powstawała wolno, a najstarsze jej utwory nie zachowały się. Jednak zostało ich wystarczająco dużo, aby zobaczyć drogę jej rozwoju, wzlotu i upadku - w miarę zaniku znajomości łaciny we współczesnym świecie. Tego ostatniego etapu jednak antologia nie dotyczy, jej autor skoncentrował swoja uwagę na pierwszych 12 wiekach chrześcijańskiej spuścizny poetyckiej, z której bogactwa oraz wpływu na europejską kulturę nie wszyscy zdają sobie sprawę. Ta poezja bowiem stoi u podstaw poetyckich i języka poetyckiego funkcjonującego do dzisiaj, z niej rodziła się poezja narodowa, jej hymny i modlitwy weszły do powszechnego obiegu modlitewnego kościoła i ciągle w nim trwają w liturgii. Antologia ta jest pierwszym na świecie tego rodzaju całościowym ujęciem poezji chrześcijańskiej - w sumie ok. 1300 stron przekładów dokonanych przez poetów. Jest to część trylogii obejmującej poezję orientalną, łacińską i grecką. Antologia została opracowana według jasnych kryteriów; jednym była wartość artystyczna i religijna utworu oraz utwory dobrze charakteryzujące epokę, pokazujące człowieka tamtych czasów, ale i takie, które wywarły wpływ na kulturę europejską. Przy każdym z autorów zamieszczono krótki jego biogram i bibliografię. Muza łacińska.

Antologia poezji wczesnochrześcijańskiej i średniowiecznej, oprac. ks. Marek Starowieyski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, Wrocław 2007, s. 633