banner

Rada Ministrów 6.03.07. podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego na lata 2007-2011 pod nazwą ?Polskie Sztuczne Serce?, przedłożoną przez ministra zdrowia. Rząd ustanawia wieloletni program ?Polskie Sztuczne Serce?. Jego zadaniem jest m.in. opracowanie trzech nowoczesnych protez serca: krótkoterminowej, zapewniającej wspomaganie niewydolnego serca przez okres od tygodnia do kilku miesięcy, średniookresowej wszczepialnej, wspomagającej serce przez okres od miesiąca do 2-3 lat, oraz długookresowej wszczepialnej, zapewniającej wspomaganie serca przez nieograniczony czas trwania terapii. Protezy mają charakteryzować się trwałością oraz wysokim stopniem zaawansowania technologicznego. Łączne wydatki na realizację programu w latach 2007-2011 wyniosą 35 mln zł, z czego 30 mln zł będzie pochodzić z budżetu państwa (środki ministerstwa zdrowia oraz nauki i szkolnictwa wyższego). Prace nad polskim sztucznym sercem są prowadzone od ponad 15 lat. Ich efektem jest powstanie unikalnej bazy badawczej oraz sieci współpracujących ze sobą krajowych i zagranicznych ośrodków naukowo-badawczych. Choroby serca są jednym z najważniejszych problemów zdrowotnych na świecie. Szacuje się, że śmiertelność spowodowana nimi jest o ponad 60 proc. wyższa od śmiertelności w zachorowaniu na raka. W Polsce blisko milion osób choruje na niewydolność serca.