banner

Magistrowie dla środowiska

Autor: red. 2008-01-17

Rozstrzygnięto konkurs firmy Bayer i UNEP Ambasador Zrównoważonego Rozwoju w dziedzinach: zdrowie człowieka, nowoczesne technologie, innowacyjność dla zrównoważonego rozwoju. Ideą konkursu jest poszukiwanie innowacyjnych technologii, które będą mogły być praktycznie wykorzystane w rozwiązaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Podczas debaty Eko-Forum w Bibliotece UW w Warszawie 24.10.07. wręczono nagrody w tegorocznej edycji konkursu Ambasador Zrównoważonego Rozwoju. Poziom prac magisterskich nadesłanych na tegoroczną edycję był zdaniem prof. Janusza Kindlera, przewodniczącego jury, najwyższy z dotychczasowych. Spośród 47 prac wyłoniono trzy najlepsze.
Wszyscy laureaci konkursu będą uczestniczyć w listopadzie w międzynarodowych warsztatach innowacyjnych technologii wspomagających zrównoważony rozwój w siedzibie Bayera w Leverkusen.
 Tytuł Ambasadora Zrównoważonego Rozwoju i Nagrodę Grand Prix w wys. 5 tys. zł przyznano Justynie Krajewskiej, absolwentce Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, za pracę pt. "Badania nad recyklingiem termiczno-katalitycznym poliolefin i polistyrenu". Dzięki innowacyjnej metodzie recyklingu odpadów tworzyw sztucznych możliwe będzie ich wykorzystanie jako komponentów do paliw ciekłych oraz wartościowych surowców chemicznych. Odpady oraz zużyty olej silnikowy, których rozkład trwa tysiące lat i jest szkodliwy dla środowiska można teraz wykorzystywać w sposób przyjazny dla środowiska. Promotorem pracy był dr inż. Janusz Sokołowski z Zakładu Technologii Nieorganicznej i Ceramiki PW.
 Kolejnym Ambasadorem (nagroda 3 tys. zł) została Patrycja Redkiewicz, absolwentka Międzywydziałowego Studium Biotechnologii z SGGW, której praca pt. "Produkcja ludzkiej IL-2 w transgenicznym tytoniu" dotyczy aktualnych i ważnych zagadnień związanych z możliwością wykorzystania roślin transgenicznych do produkcji leków (w tym przeciwciał i szczepionek). Celem pracy było uzyskanie transgenicznych roślin tytoniu produkujących ludzką interleukinę - 2 (IL-2) - cytokinę stosowaną w celu stymulacji układu odpornościowego w terapii wielu chorób, w tym choroby nowotworowej. Pozyskanie roślin z genami kodującymi syntezę białek terapeutycznych stwarza możliwość radykalnego obniżenia kosztów produkcji leków (w tym często leków ratujących życie, bardzo drogich i trudno dostępnych) przy jednoczesnej eliminacji zagrożeń wynikających z pracy z zarazkami przy konwencjonalnym procesie produkcji leków. Należy oczekiwać, że rośliny wykorzystywane do produkcji leków - obok innych roślin alternatywnych (wykorzystywanych między innymi do produkcji odnawialnych surowców dla przemysłu, odnawialnych źródeł energii oraz w celu przeciwdziałania efektowi cieplarnianemu) - zastąpią na wielu polach tradycyjne rośliny uprawne.
 Tytuły Ambasadorów Zrównoważonego Rozwoju i nagrodę w wys. 3 tys. zł otrzymali Liliana Bonder i Marek Mirosz, studenci Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej za pracę pt. " Wykorzystanie technologii zgazowania biopaliw stałych w ciepłowniach i elektrociepłowniach miejskich i przemysłowych na przykładzie ciepłowni w Sokółce". Uznanie jury zdobyła zwłaszcza część wdrożeniowa - projekt przeciwprądowej zgazowarki ze złożem stałym na drewno odpadowe i sieczkę miskantusa, zastępującej istniejący system z kotłem opalanym biomasą w ciepłowni w Sokółce. Projekt uznano nie tylko za konkurencyjny ekonomicznie, ale i sozotechnicznie. Laureaci przedstawili wykorzystanie biomasy i odpadów palnych w energetyce cieplnej współpracującej z gazową.