banner

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach powstała w roku 1950, a w roku 2005 otrzymał status Państwowego Instytutu Badawczego. Prowadzi prace obejmujące uprawę roślin, nawożenie, żyzność gleb oraz rozpoznanie i ochronę przestrzeni rolniczej. Działalność statutowa Instytutu realizowana jest w ramach wieloletniego programu „Podstawy zrównoważonego gospodarowania i ochrony przestrzeni rolniczej w Polsce.

Naukowa działalność Instytutu (www.iung.pulawy.pl) obejmuje cztery, merytorycznie powiązane ze sobą i stanowiące integralną całość, podprogramy (obszary) badawcze: biologiczne i siedliskowe uwarunkowania produkcji roślinnej oraz pozyskiwania surowców roślinnych o pożądanej jakości, opracowanie efektywnych i bezpiecznych dla środowiska technologii produkcji podstawowych ziemiopłodów, przyrodnicze i ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania produkcji rolniczej w gospodarstwach rolnych, kształtowanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce z uwzględnieniem regionalizacji produkcji roślinnej. 

Na stronie głównej znajdują się odnośniki m.in. o historii, organizacji i przedmiocie działalności Instytutu, radzie naukowej, wydawnictwach, serwisach informacyjnych, aktualnościach, konferencjach i sympozjach, działalności Głównego Laboratorium Analiz Chemicznych i zamówieniach publicznych.

Jest też zakładka monitoringu suszy w Polsce (wykaz mapowy i tabelaryczny), zawierająca porównawcze wyniki monitoringu suszy w roku 2007.

oem software