banner

Doktoranci Politechniki Łódzkiej otrzymają wsparcie finansowe z Europejskiego Funduszu Społecznego. Przez najbliższe 2 lata najlepsi młodzi naukowcy PŁ otrzymają dotacje w wysokości ponad 2 mln zł.

 W grudniu 2004 r. samorząd doktorantów PŁ rozpoczął starania, aby uzyskać wsparcie finansowe ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR). W ramach projektu "Działania 2.6 regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy" możliwe stało się stworzenie odpowiedniego programu pomocy. W czerwcu minionego roku złożony został w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi projekt pn. ?Mechanizm wspierania innowacyjnej działalności doktorantów? (WIDDOK), który uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego zakwalifikowano do dofinansowania z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Koordynatorem głównym projektu WIDDOK został prof. Jacek Rynkowski, kierownik Studium Doktoranckiego przy Wydziale Chemicznym PŁ.

Podstawowym celem tego projektu jest wzmocnienie, doskonalenie i efektywne wykorzystanie potencjału twórczego doktorantów PŁ. Prowadzone przez nich prace badawczo-rozwojowe przyczyniają się bowiem do powstawania zaawansowanych technik i technologii, a dzięki projektowi WIDDOK będą one mogły znaleźć powiązanie z potrzebami przemysłu. Ponadto, w dłuższej perspektywie, wdrożenie tego projektu umożliwi pełniejszy rozwój młodej, dobrze wykształconej oraz kreatywnej grupy specjalistów.

W trakcie dwuletniej realizacji programu przyznanych zostanie 60 rocznych stypendiów motywacyjnych. (12 wypłat po 1200 zł każda) oraz 60 rocznych grantów naukowych (po 18 000 zł). Jedynym warunkiem jest, aby prace badawcze związane były z rozwojem Łódzkiego. Dodatkowym zadaniem projektu jest szerzenie wiedzy o nowatorskich badaniach prowadzonych przez doktorantów. Służyć temu będą m.in. seminaria poświęcone wymianie informacji między PŁ a przemysłem. Dodatkowo PŁ będzie zbierać dane dotyczące zapotrzebowania firm na nowoczesne technologie. Informacje te zostaną umieszczone w ogólnie dostępnej bazie danych.