banner

W Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi utworzono w tym roku specjalistyczne Laboratorium Badawczo-Pomiarowe Organicznych Zanieczyszczeń Środowiska. Laboratorium otrzymało ze środków PHARE aparaty: AutoSpec Ultima oraz Quattro Micro APCI firmy Waters. Pierwszy z nich to jedyny tego typu aparat w laboratoriach pracujących dla Ministerstwa Zdrowia oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Wykorzystuje on wysokosprawną chromatografię gazową (HRGC) sprzężoną z wysokorozdzielczą spektrometrią mas (HRMS). Nowoczesne rozwiązania techniczne aparatury sprawiają, iż jest to aktualnie najlepsza dostępna i jedyna dopuszczalna na świecie metoda służąca oznaczaniu polichlorowanych dioksyn i furanów oraz innych uciążliwych zanieczyszczeń środowiska powstałych w wyniku spalania odpadów w przemyśle oraz paliw w energetyce. Laboratorium posiada także możliwość wykonywania analiz tych związków obecnych jako zanieczyszczenia w paszach i żywności.

Przy wykorzystaniu drugiego aparatu, w laboratorium prowadzone będą analizy metabolitów substancji toksycznych metodą chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS), w tym ocena narażenia na pestycydy i dym tytoniowy oraz program monitoringu narażenia środowiskowego kobiet ciężarnych. Laboratorium Badawczo-Pomiarowego Organicznych Zanieczyszczeń Środowiska jest pierwszym laboratorium w Polsce, które uzyskało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w dziedzinie oznaczania dioksyn metodą HRGC/HRMS oraz kotyniny w ślinie metodą LC-MS/MS.

Katarzyna Kaźmierczak

 Autorka jest pracownikiem Działu Planowania Badań Naukowych IMP

oem software