banner

1 lipca br. weszła w życie Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju - nowej agendzie rządowej utworzonej w celu poprawy związków nauki z gospodarką.

Organami Centrum są: Dyrektor i Rada Centrum. Dyrektor jest powoływany na 5 lat przez ministra właściwego ds. nauki spośród dwóch kandydatów wyłonionych w drodze konkursu przeprowadzanego przez Radę.

Dyrektor kieruje działalnością Centrum i reprezentuje je na zewnątrz, a w szczególności decyduje w sprawach związanych z organizowaniem działań naukowych i prac rozwojowych oraz realizacją innych zadań Centrum.

W skład 24-osobowej Rady Centrum do 16.10.07 weszli:

Ze środowiska naukowego - 6 osób,

 1. prof. Marek Chmielewski - kandydatura wysunięta przez PAN; dyrektor Instytutu Chemii Organicznej PAN

2. prof. Jan Gawęcki - kandydatura wysunięta przez KRASP; profesor zwyczajny Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu

3. prof. Marek Jeżabek - kandydatura wysunięta przez środowisko Fizyków Cząstek Elementarnych; dyrektor Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

4. prof. Janusz Rachoń - kandydatura wysunięta przez KRASP; rektor Politechniki Gdańskiej

5. dr Leszek Rafalski - kandydatura wysunięta przez środowisko naukowe; przewodniczący Rady Głównej JBR, dyrektor Instytutu Badawczego Dróg i Mostów

 6. prof. Maciej Zalewski - kandydatura wysunięta przez PAN; dyrektor Międzynarodowego Centrum Ekologii PAN

Ze środowisk gospodarczych i finansowych - 6 osób:

7. Marek Darecki - kandydatura wysunięta przez środowiska gospodarcze; prezes zarządu, dyrektor generalny Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego - PZL Rzeszów S. A.

8. prof. Piotr D. Moncarz - kandydatura wysunięta przez środowiska gospodarcze; profesor Stanford University; prezes Rady Nadzorczej Elektrociepłowni w Żarnowcu;

9. Krystian Pater - kandydatura wysunięta przez środowisko gospodarcze; członek Zarządu PKN Orlen

10. Krzysztof Pietraszkiewicz - kandydatura wysunięta przez środowisko gospodarcze; prezes Związku Banków Polskich

11. dr Ludwik Sobolewski - kandydatura wysunięta przez środowisko gospodarcze; prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

12. dr Krzysztof Safin - kandydatura wysunięta przez Konfederację Pracodawców Polskich; dyrektor Izby Przemysłowo-Handlowej w Legnicy

Z administracji rządowej - wyznaczeni przez ministra właściwego do spraw:

 1. środowiska - prof. Jan Szyszko - b. minister środowiska; członek PiS

2. gospodarki - Krzysztof Gulda - dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarki w MG

3. rolnictwa - prof. Seweryn Kukuła - dyrektor Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB w Puławach

4. rozwoju regionalnego - dr Jacek Szczot - podsekretarz stanu w MRR

5. zdrowia - prof. Kazimierz Roszkowski - Śliż - dyrektor Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc

6. transportu i łączności - prof. Mirosław Chaberek -podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu

7. obrony narodowej - płk dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk - od 2005 r. z-ca komendanta-rektora WAT.

Według zapisu ustawy o NCBiR, do Rady Centrum po jednym przedstawicielu deleguje też Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej oraz ministrowie: nauki, finansów publicznych, budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. Rada jest ciałem doradczym i opiniodawczym, a jej kadencja trwa 4 lata.