banner

Infrastruktura i środowisko

Autor: red. 2008-01-17

Rada Ministrów 3.01.08. podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, przedłożoną przez ministra rozwoju regionalnego.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IŚ) jest największym w historii UE programem operacyjnym. Wielkość środków unijnych zaangażowanych
w jego realizację to prawie 28 mld euro. Środki te pochodzą z Funduszu Spójności (FS) oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Budżet całego programu, łącznie z wkładem krajowym, wynosi 37,6 mld euro.
Program, zaakceptowany przez Komisję Europejską 7 grudnia 2007 r., jest jednym z instrumentów służących realizacji Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013. Celem programu Infrastruktura i Środowisko jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. Podział środków UE dostępnych w ramach PO IŚ pomiędzy poszczególne sektory przedstawia się następująco:
 środowisko – 4,8 mld euro,
 transport – 19,4 mld euro,
 energetyka – 1,7 mld euro,
 kultura – 490,0 mln euro,
 zdrowie – 350,0 mln euro,
 szkolnictwo wyższe – 500 mln euro.
Dodatkowo dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przewidziane zostały środki na pomoc techniczną (w sumie 581,3 mln euro). W ramach programu realizowanych będzie 15 priorytetów:
1. Gospodarka wodno-ściekowa – 3 275,2 mln euro (w tym 2 783,9 mln euro z FS),
2. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi – 1,430,3 mln euro (w tym 1,215,7 mln euro z FS),
3. Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska – 655,0 mln euro (w tym 556,8 mln euro z FS),
4. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska – 667,0 mln euro (w tym 200,0 mln euro z EFRR),
5. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych – 105,6 mln euro (w tym 89,9 mln euro z EFRR),
6. Drogowa i lotnicza sieć TEN-T – 10 548,3 mln euro (w tym 8 802,4 mln euro z FS),
7. Transport przyjazny środowisku – 12 062,0 mln euro (w tym 7 676,0 mln euro z FS),
8. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe – 3 465,3 mln euro (w tym
2 945,5 mln euro z EFRR);
9. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna –
1 403,0 mln euro (w tym 748,0 mln euro z FS),
10. Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii – 1 693,2 mln euro (w tym 974,3 mln euro z EFRR),
11. Kultura i dziedzictwo kulturowe – 576,4 mln euro (w tym 490,0 mln euro z EFRR),
12. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia – 411,8 mln euro (w tym 350,0 mln euro z EFRR),
13. Infrastruktura szkolnictwa wyższego – 588,2 mln euro (w tym 500,0 mln euro
z EFRR),
14. Pomoc techniczna - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 220,9 mln euro
(w tym 187,8 mln euro z EFRR),
15. Pomoc techniczna - Fundusz Spójności – 462,9 mln euro (w tym 393,5 mln euro
z FS).