banner

Symbioza przemysłowa Autor: ( Jednym z aspektów ekologii przemysłowej, który zakłada wzorowanie się na przyrodzie, jest symbioza przemysłowa. To swego rodzaju współdziałanie mające na celu lepsze wykorzystanie surowców i racjonalniejsze zagospodarowanie odpadów, mające przynosić bezpośrednie korzyści ekonomiczne, a także sprzyjać ochronie środowiska. Określa się je mianem symbiozy przemysłowej, najpełniej realizowanej w tzw. parkach ekoprzemysłowych. Ośrodek Zapobiegania Zanieczyszczeniu Środowiska Politechniki Łódzkiej pracuje właśnie nad zbadaniem możliwości organizacyjnych, technicznych i prawnych tworzenia związków symbiotycznych w polskich parkach przemysłowych oraz przygotowania zasad projektowania, powoływania i funkcjonowania parków ekoprzemysłowych (PEP). Koszt całego przedsięwzięcia, którego realizacja potrwa dwa lata, szacuje się na 400 tys. zł. Pieniądze te wyasygnuje ze swego budżetu Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Projektowanie parku ekoprzemysłowego jest zadaniem wielokierunkowym. Zespół złożony ze specjalistów z różnych dziedzin zanalizuje możliwości i uwarunkowania związane z tworzeniem PEP oraz opracuje metodologię ich projektowania. W tym zakresie zostanie stworzona baza informacji ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących projektowanego przedsięwzięcia. Przeanalizowane będą m.in. problemy łączące się kształtowaniem krajobrazu i zachowania jego walorów przyrodniczych i historycznych. Kluczowym zagadnieniem przy projektowaniu PEP jest inwentaryzacja przedsiębiorstw i wyrobów, przepływu surowców i materiałów oraz emisji zanieczyszczeń. W wyniku działań w tym zakresie powstanie, wsparta metodami komputerowymi, procedura prowadzenia przeglądów i tworzenia powiązań symbiotycznych. Równocześne zostaną opracowane zasady doboru partnerów (przedsiębiorstw) do tworzenia powiązań symbiotycznych oraz reguł współdziałania, finansowania i rozliczeń w parkach ekoprzemysłowych. Na Politechnice Łódzkiej w fazie przygotowań jest też inny projekt, którego celem będzie m.in. przeprowadzenie badań w celu uzyskania danych do tworzenia propozycji powiązań symbiotycznych w konkretnym parku przemysłowym. Chodzi tu o Park Przemysłowy Boruta Zgierz. Projekt ma charakter międzynarodowy, bo przewidziany jest z udziałem partnerów z Belgii i Rumunii, a koordynuje go belgijska Leuven Engineering School. Stanowi on uzupełnienie wspomnianego wcześniej projektu wspieranego przez MNiSW. Realizację projektu ze strony PŁ powierzono prof. Andrzejowi Dońcowi z Katedry Podstaw Techniki i Ekologii Przemysłowej na Wydziale Organizacji i Zarządzania, kierownikowi Ośrodka Zapobiegania Zanieczyszczeniu Środowiska w Politechnice Łódzkiej.