banner

Nowe nazwy uczelni artystycznych

Autor: red. 2008-05-04

Rada Ministrów na posiedzeniu 1.03.08. przyjęła projekt ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, przedłożony przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

Projekt ustawy zakłada, że Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie zmieni nazwę na Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina. Obecnie uczelnia może nadawać stopnie doktora w 6 dyscyplinach naukowych, a to oznacza, że spełnia wszystkie niezbędne kryteria zawarte w ustawie z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, uprawniające do zmiany nazwy na „uniwersytet”. Po tej zmianie ranga uczelni wzrośnie.
Na tym samym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła także projekt ustawy o zmianie nazwy Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, przedłożony przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego.
Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu zmieni nazwę na Akademię Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Ta zmiana ma uhonorować prof. Eugeniusza Gepperta, którego osoba jest ściśle związana z Akademią od początku jej polskiej historii. Profesor Geppert miał ogromny wkład w powstanie, działalność i rozwój tej uczelni. Zmiany nazw dokonano na podstawie ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, a koszty tych zmian zostaną pokryte ze środków własnych uczelni.