banner

Pierwszy Kongres Nauk Rolniczych „Nauka – Praktyce”

Autor: red. 2008-05-04

W Puławach w dniach 18-19 września 2008 r. odbędzie się Pierwszy Kongres Nauk Rolniczych pod hasłem "Innowacje w sektorze rolno-spożywczym - nowe techniki i technologie".

Kongres poświęcony będzie nowoczesnym technologiom w produkcji rolniczej i przetwórstwie rolno-spożywczym oraz rozwojowi obszarów wiejskich. Jego celem będzie:
- integracja środowiska naukowego wokół priorytetów polityki rolnej,
- wypracowanie wspólnego stanowiska wobec zasad organizacji nauk rolniczych w Polsce i warunków jej finansowania,
- wskazanie najefektywniejszych form współpracy między środowiskiem naukowym
a administracją rządową,
- przedstawienie oferty wspólnych programów badawczych i eksperckich,
- promocja nauk rolniczych.
Trzy sesje plenarne poświęcone będą:
 uwarunkowaniom powiązań nauki z praktyką
 działaniom Komisji Europejskiej na rzecz poprawy efektywności wykorzystania badań naukowych w praktyce
 organizacji i finansowaniu nauki na rzecz rozwoju gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem sektora rolno - spożywczego
 Programowi Narodowej Strategii Innowacji
 dorobkowi naukowemu i wdrożeniowemu PAN na rzecz rolnictwa
 działalności środowiska akademickiego na rzecz wprowadzania do praktyki rolniczej nowoczesnych technik i technologii
 roli zaplecza naukowo-badawczego w realizacji polityki rolnej
 współpracy międzynarodowej w badaniach naukowych (wystąpienia gości z zagranicy).
Na 8 sesjach panelowych poruszone będą zagadnienia nowoczesnych technik i technologii w rolnictwie, a w szczególności:
 wyniki badań jako produktu rynkowego
 rolnictwo zrównoważone
 znaczenie biotechnologii w produkcji żywności
 genetyka w produkcji roślinnej i zwierzęcej
 uwarunkowania procesów innowacyjnych, współpraca nauki z praktyką na rzecz realizacji Wspólnej Polityki Rolnej
 ochrona bioróżnorodności w produkcji rolniczej
 nauka w realizacji programu bezpieczeństwa i jakość produktów rolno - spożywczych
 infrastruktura i zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
W Komitecie Naukowym Kongresu zasiadają:
 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 Prof. Zdzisław Targoński - Przewodniczący Konwentu Rektorów Rolniczych Uczelni Wyższych
 Prof. Andrzej Grzywacz – Przewodniczący V Wydziału PAN
 Prof. Tomasz Borecki - Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
 Prof. Seweryn Kukuła - Dyrektor Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB w Puławach
 Doc. dr hab. Tadeusz Wijaszka – Dyrektor Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – PIB w Puławach
 Dr inż. Eugeniusz K. Chyłek – Przedstawiciel Polski w Stałym Komitecie ds. Badań w Rolnictwie (SCAR) przy Dyrektoriacie Generalnym Komisji Europejskiej ds. Badań Naukowych
W prace związane z przygotowaniem Kongresu zostały zaangażowane: Centralna Biblioteka Rolnicza, Centrum Doradztwa Rolniczego, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, jednostki badawczo-rozwojowe podległe Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w tym zwłaszcza Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach i Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.