banner

Szkolenia dla kobiet

Autor: Karin Siebenhandl 2008-08-21

Zdominowana przez mężczyzn dziedzina badań naukowych w Europie oznacza, że potencjał kobiet-naukowców nie jest wykorzystywany.

Mimo rosnącej świadomości na temat nierówności płci w europejskim świecie badań naukowych, kobiety wciąż są niedostatecznie reprezentowane na kluczowych stanowiskach. Badania przeprowadzone w roku 2000 wykazały, że kobiety stanowią 41% absolwentów studiów pierwszego stopnia na kierunkach ścisłych, matematyce oraz informatyce uczelni wyższych krajów członkowskich Unii Europejskiej i tylko 20% studiujących inżynierię oraz przedmioty związane z produkcją i budownictwem.
Nawet jeśli studentki przezwyciężą te początkowe przeszkody, staną przed kolejnymi barierami w karierze akademickiej, czego skutkiem jest zjawisko zwane „przeciekającym rurociągiem”. Na każdym kolejnym szczeblu kariery akademickiej, liczba kobiet w świecie nauki zmniejsza się. Zjawisko to wydaje się mieć charakter permanentny, niezależnie od granic państwowych czy dyscyplin naukowych. Ponadto, jak wykazał raport z badań WIR (Women in Research) przeprowadzonych na zlecenie Komisji Europejskiej w 2002 r., sytuacja ta ma miejsce nie tylko w świecie akademickim, ale również w obszarze badań przemysłowych. Obecnie tylko 15% naukowców prowadzących badania w przemyśle to kobiety. Jeśli chcemy skorzystać z ogromnego potencjału talentów kobiet naukowców, problemem tym należy się zająć, co będzie także korzystne dla badań europejskich.
Celem projektu Advance (Advanced Training for Women in Scientific Research) jest podjęcie kwestii niedostatecznej reprezentacji kobiet w świecie badań naukowych poprzez promowanie uczestnictwa kobiet na najwyższych szczeblach badań i nauki, tzn. na stanowiskach decyzyjnych oraz decydujących o kształcie polityki. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki pomocy kobietom naukowcom w zdobyciu umiejętności zarządzania karierą i badaniami, które pomogą im w budowaniu ścieżek przyszłej kariery zawodowej. Jest to obszar, w którym projekt już zdążył wywrzeć pozytywny wpływ.
Projekt Advance kierowany jest do kobiet prowadzących badania w dziedzinie nauk przyrodniczych i technologii, tak na poziomie uniwersyteckim jak i w przemyśle. Obejmuje osoby na studiach doktoranckich, post-doktoranckich, a nawet na wyższych szczeblach kariery. Celem jest rozpoczęcie systematycznych szkoleń na wczesnym etapie typowej kariery kobiety-naukowca, a następnie pomoc jej w wyborze tych narzędzi/umiejętności zarządzania karierą i badaniami, które będą odpowiednie do jej pozycji i ambicji związanych z przyszłą karierą.

więcej - www.advance-project.eu