banner

Rada Ministrów przyjęła 29.05.07. projekt ustawy o fundacjach, przedłożony przez szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W projekcie ustawy określono zasady tworzenia, organizacji i funkcjonowania fundacji oraz procedury związane z ich likwidacją. Nowe przepisy zwiększą przejrzystość finansową fundacji. Fundacja może być ustanowiona do realizacji celów społecznych lub gospodarczo użytecznych, zwłaszcza takich jak: ochrona i promocja zdrowia, rozwój gospodarczy, nauka i edukacja, wychowanie i oświata, pomoc społeczna lub ochrona środowiska. Fundacje będą mogły zakładać osoby fizyczne, niezależnie od ich obywatelstwa i miejsca zamieszkania, bądź osoby prawne z Polski i zagranicy. Fundacje zagraniczne będą mogły tworzyć swoje przedstawicielstwa w Polsce. Zgodę na ich utworzenie musi wydać minister, który zajmuje się zakresem spraw odpowiadających działalności fundacji. Możliwe będzie tworzenie związków fundacji. Zgodnie z projektem, fundator będzie określał: nazwę, siedzibę oraz majątek fundacji. Musi również wskazać cele, zasady i zakres jej działalności, podać skład zarządu oraz skład i organizację działania organu kontroli wewnętrznej fundacji. Niezbędne jest też wskazanie ministra właściwego ze względu na cele fundacji. Fundacja powinna zostać wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego. Doprecyzowany został termin składania rocznych sprawozdań, eliminując w ten sposób stan niepewności prawnej co do obowiązków sprawozdawczych fundacji. Nowe prawo zakłada obowiązkowe powołanie organu kontroli wewnętrznej w fundacji. Powołanie komórki kontrolnej wynika z dotychczasowej praktyki, która bardzo często dopuszczała możliwość łączenia przez te same osoby funkcji członka zarządu fundacji i np. członka rady fundacji. Projektodawcy chcą, aby łączenie tych funkcji było niedopuszczalne.