banner

W końcu czerwca w Łodzi podpisano umowę dotyczącą utworzenia Klastra Zaawansowanych Technologii Energetycznych "Ekoenergia". Klaster ma zapewnić wprowadzanie w życie projektów z zakresu nowoczesnych technologii ?czystego? węgla brunatnego oraz wodoru, geotermii i innych źródeł energii odnawialnej, a także wspieranie polityki energetycznej UE. Inicjatywa utworzenia klastra wyszła z Politechniki Łódzkiej i Politechniki Częstochowskiej. Stronami zawartej umowy są właśnie te placówki naukowe reprezentowane przez ich rektorów: prof. Jana Krysińskiego i prof. Januarego Bienia oraz przedstawiciele ośmiu krajowych firm i instytucji: Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo-Technologicznego Sp. z o.o., Bełchatowsko- Kleszczowskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Sp. z o.o., BOT SA, Przedsiębiorstwa ?Dalkia Polska? SA w Warszawie, Polskiej Platformy Technologicznej Wodoru i Ogniw Paliwowych w Warszawie, Pol-Tex-Methane Sp. z o.o. w Pszczynie, ISD Huta Częstochowa Sp. z o. o. oraz Przedsiębiorstwa "Energia" w Drużbicach.

Głównym zadaniem klastra "Ekoenergia" będzie wspólne prowadzenie prac badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych zmierzających do powstawania nowych technologii ekologicznego wydobycia i przetwórstwa węgla brunatnego oraz wytwarzania, transportu, magazynowania i wykorzystania wodoru a także paliw węglowodorowych. Klaster zajmie się również zastosowaniem alternatywnych źródeł energii geotermalnej i innych źródeł odnawialnych. Równie ważnym zadaniem ma być ekologiczne wykorzystanie do pozyskiwania energii odpadów komunalnych i osadu wtórnego z oczyszczalni ścieków .

Specjaliści skupieni w klastrze "Ekoenergia" dążyć mają do uzyskania 20% oszczędności dotychczas zużywanej energii, ograniczenia emisji dwutlenku węgla o 20% oraz zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii w regionie do 20% do roku 2020. Powstanie klastra "Ekoenergia", pierwszego tego typu w Łódzkiem, przyczyni się do stworzenia nowych miejsc pracy w regionie, a studentom i doktorantom wydziałów: mechanicznego, elektrycznego, biotechnologii oraz inżynierii procesowej i ochrony środowiska PŁ umożliwi zdobywanie wiedzy praktycznej w najlepszych firmach branżowych.

Porozumienie uczelni technicznych z przemysłem posłuży też m.in. transferowi najnowszych technologii i najlepszych dostępnych technik do praktyki gospodarczej, a także realizacji zintegrowanej działalności w dziedzinie edukacji, specjalistycznych szkoleń oraz wszelkiego rodzaju ekspertyz. Realizację tych celów ma wspierać, podpisany również 29 czerwca w Łodzi, list intencyjny parafowany przez reprezentantów władz ośmiu miast: prezydentów - Łodzi, Częstochowy i Skierniewic, burmistrzów - Uniejowa, Ozorkowa, Krzepic i Kłobucka oraz Marszałka Województwa Łódzkiego jak również rektorów PŁ i PCz. Podpisany dokument ma świadczyć o gotowości jego sygnatariuszy do wzajemnej współpracy mającej na celu zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnych wspomnianych wyżej miast i regionów. Jednocześnie list intencyjny stanowi swego rodzaju deklarację podejmowania wszelkich działań sprzyjających rozwojowi klastra. SB.