banner

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej od 1995 r. finansuje wyjazdy do najlepszych zagranicznych ośrodków dla kilkunastu młodych doktorów w ramach Programu KOLUMB. Dotychczas skorzystalo z tej formy pomocy 155 młodych uczonych.

Stypendia, długoterminowe (6-12 miesięczne) zagraniczne staże, mogą otrzymać badacze przed 35 rokiem życia, wykazujący się ponadprzeciętnym dorobkiem naukowym, którzy przedstawią program badań, jaki chcieliby realizować za granicą. Średnia wysokość stypendium odpowiada wysokości stypendiów podoktorskich przyznawanych osobom o podobnych kwalifikacjach w wybranym przez stypendystę ośrodku (i wynosi od 2200 do 3000 euro miesięcznie). W rozstrzygniętym po raz osiemnasty konkursie staży, Fundacja przyznała 15 stypendiów spośród 79 wniosków kandydatów.
W gronie tegorocznych stypendystów przeważają przedstawiciele medycyny (4 stypendystów) i fizyki (3 stypendystów), pozostałe dziedziny nauki reprezentowane przez tegorocznych „Kolumbów” to: chemia (2 stypendystów) oraz biologia, filozofia, historia, inżynieria biomedyczna, paleontologia i socjologia (po jednym stypendium).
Stypendia w roku 2007 otrzymali doktorzy:

Dominik Antonowicz z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (Holandia)
Marcin Binkowski z Zakładu Komputerowych Systemów Biomedycznych Uniwersytetu Śląskiego (Wielka Brytania);
Janusz Ciuciura z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego (Belgia);
Tomasz Dziedzic z Kliniki Neurologii Collegium Medicum UJ (Niemcy);
Łucja Fostowicz-Frelik z Instytutu Paleobiologii PAN (USA;)
Krzysztof Giannopoulos z Katedry i Zakładu Immunologii Klinicznej Akademii Medycznej w Lublinie (Niemcy);
Tomasz Jeż z Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego (Włochy);
Bartosz Karaszewski z Kliniki Neurologii Dorosłych Akademii Medycznej w Gdańsku (Wielka Brytania);
Tomasz Pańczyk z Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN (Wielka Brytania);
Małgorzata Pilot z Muzeum i Instytutu Zoologii PAN (Wielka Brytania);

Marcin Szpulak z Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej (Francja);
Sebastian Szybka z Obserwatorium Astronomicznego UJ (Szwajcaria);
Ireneusz Weymann z Zakładu Fizyki Mezoskopowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (Węgry);
Jarosław Zalewski z Instytutu Kardiologii Collegium Medicum w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II (Belgia).
Stypendium finansowane z przekazanych FNP środków funduszu „Maria Skłodowska-Curie Joint Fund II”:
Piotr Kwiatkowski z Instytutu Chemii Organicznej PAN (USA).