banner

Wydanie: 2008 /11-12 - Jest o co walczyć

Wykłady inauguracyjne na uczelniach 2008

Autor: red.

Uniwersytety

Uniwersytet w Białymstoku -Teorie cywilizacji wobec wyzwań
współczesności - prof. Włodzimierz Pawluczuk
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy -U progu rewolucji społecznej ludzi starzejących się - prof. Janusz Trempała
Uniwersytet Gdański - Rzadkie choroby genetyczne i sposoby ich leczenia - prof. Grzegorz Węgrzyn
Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy w Kielcach - Elektron, pozyton i medycyna – prof. Janusz Braziewicz
Uniwersytet Jagielloński - Zasady domniemania niewinności i rzetelnego procesu w świecie mediów publicznych – prof. Stanisław Waltoś
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie - Przyjemność - fundamentalny wyznacznik świata konsumpcji - prof. Lesław Hostyński
Uniwersytet Łódzki - Indywidualizm a nowoczesność - prof. Zbigniew Bokszański
Uniwersytet Opolski - Sens istnienia województwa opolskiego - refleksje historyka - prof. Stanisław Nicieja
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu - Antyk fundamentem cywilizacji europejskiej - prof. Leszek Mrozewicz
Uniwersytet Rzeszowski - Czarodziejska lipa Jana z Czarnolasu - prof. Franciszek Ziejka
Uniwersytet Szczeciński –Nowe idee w badaniach globalnych zmian środowiska
ziemskiego - prof. Ryszard Borówka
Uniwersytet Śląski - Geolog na atomowym szlaku - prof. Janusz Janeczek
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - O akademickich powinnościach -
prof. Andrzej Jamiołkowski
Uniwersytet Warszawski - Suwerenność prawa, czyli o cnotach obywatelskich
okiem historyka - prof. Marek Wąsowicz
Uniwersytet Wrocławski - Wrocławska torakochirurgia - prof. Jerzy Kołodziej

Uniwersytet Zielonogórski - Inżynieria biomedyczna: wyzwania i konieczność - dr hab. inż. Elżbieta Krasicka-Cydzik
UKSW - Władza i prawo, prawo a władza - prof. Peter Blaho (Słowacja, dr h.c. UKSW)

Uczelnie techniczne

Akademia Morska w Gdyni - Współczesne trendy w żywieniu a ryzyko zaburzeń odżywiania (Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa) - prof. Ewa Zielińska-
Babicz oraz Wieloskalowe konstrukcje techniczne na Bałtyku i ich oddziaływanie na środowisko naturalne (Wydział Mechaniczny) - prof. Zbigniew Otremba
AGH - Elektroenergetyka – problemy i wyzwania (przyczynek do wykładu inauguracyjnego) - prof. Antoni Cieśla
Politechnika Białostocka - Nowe adresy - dr inż. arch. Romuald Loegler
Politechnika Częstochowska - Kierunki rozwoju turbin siników lotniczych - dr hab. inż. Witold Elsner
Politechnika Gdańska - Problemy komunikowania społecznego w środowisku akademickim - prof. Zbigniew Nęcki (UJ)
Politechnika Koszalińska - Tradycyjne i nowoczesne technologie żywości - prof. Jarosław Diakun
Politechnika Łódzka - Jak pokazać świat niewidomemu - dr hab. inż. Paweł Strumiłło
Politechnika Opolska - O kontaktach polsko-chińskich na przestrzeni wieków - Sun Rongmin (ambasador ChRL)
Politechnika Poznańska - Tajniki czasu - prof. Andrzej Dobrogowski
Politechnika Szczecińska - Mechatronika - technologia XXI wieku
- dr hab. inż. Bartosz Powałka
Politechnika Śląska - Pomysłowe, inteligentne oraz magiczne materiały, substancje i związki chemiczne - prof. Jerzy Suwiński
Politechnika Świętokrzyska - Czy kariera akademicka jest atrakcyjna? - prof. Tadeusz Kaczorek (CKK)
Politechnika Warszawska - Źródła i konwersja energii w pierwszej połowie XXI wieku - prof. Roman Domański
Politechnika Wrocławska - Modelowanie matematyczne i symulacja komputerowa we współczesnej nauce i technice - prof. Michał Kleiber
Uniwersytet Techniczno- Przyrodniczy w Bydgoszczy - Nowe wyzwania technologiczne w konstrukcji wielkiego zderzacza hadronów - dr Tadeusz Kurtyka (Europejski Ośrodek Badań Jądrowych CERN w Genewie)
Wojskowa Akademia Techniczna - Techniki informacyjne we
współczesnych systemach dowodzenia - prof. Marek Amanowicz

Uczelnie medyczne

Akademia Medyczna w Gdańsku - Zaburzenia snu a choroby układu krążenia
- prof. Krzysztof Narkiewicz
Uniwersytet Medyczny w Lublinie - Profesjonalna ocena i społeczna percepcja estetyki twarzy -prof. Anna Komorowska
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu - Perspektywy wykorzystania w medycynie komórek macierzystych organizmów dorosłych - prof. Jerzy Kawiak
Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie - Serce-nie tylko mięsień - prof.
Zdzisława Kornacewicz-Jach
Śląski Uniwersytet Medyczny – Kariera naukowa – przypadek czy szczęśliwy zbieg okoliczności – prof. Franciszek Kokot
Akademia Medyczna we Wrocławiu - Fizjologia pracy w XXI wieku - świt czy zmierzch - prof. Ludmiła Borodulin-Nadzieja

Uczelnie rolnicze

Akademia Rolnicza w Szczecinie - Strategia przetrwania roślin mięsożernych - dr hab. Jacek Wróbel
Akademia Rolnicza we Wrocławiu - Współczesne rolnictwo a jakość środowiska: czy możliwe jest harmonijne współdziałanie? - prof. Yona Chen (Hebrajski Uniwersytet w Jerozolimie)
SGGW - Rządy prawa a oblicza demokracji - prof. Marek Safjan
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie - Doradztwo w rozwoju obszarów wiejskich Unii Europejskiej - dr hab. Józef Kania
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie - Alergia i atopia - aspekty dermatologiczne u ludzi i zwierząt - prof. Zbigniew Pomorski

Uczelnie artystyczne

Akademia Muzyczna w Katowicach - Dlaczego uczymy się śpiewać?- prof. Eugeniusz Knapik
Akademia Muzyczna w Łodzi - Przekazywanie piękna istotą zawodu artysty muzyka - prof. nadzw. Beata Cywińska
Akademia Muzyczna w Poznaniu - Poznańskimi śladami I. J. Paderewskiego - dr Halina Lorkowska
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku - Retoryka wizualna - prof. Marek
Freudenreich.
ASP w Katowicach - Smutek śmierci - Marek Zieliński (dyr. Ars Cameralis Silesiae Superioris)
ASP w Łodzi – Akademia a relatywizm ocen – prof. A. Jocz
Akademia Teatralna w Warszawie - Życie jako dramat – prof. Tadeusz Gadacz
PWSFTiT w Łodzi - Kilka refleksji o Zbigniewie Rybczyńskim i naturze zawodu operatora - prof. Filip Bajon
PWST w Krakowie – Kompletność (komplementarność) w kulturze – Bogdan Zdrojewski (minister kultury)
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie - Od Konserwatorium Warszawskiego do Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Trochę wspomnień i refleksji - prof. Jan Ekier (dr h.c. UMFC)

Uczelnie ekonomiczne

Akademia Ekonomiczna w Katowicach - Budowanie i promowanie kreatywnej aglomeracji miejskiej - prof. Andrzej Klasik
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - Stan świadomości normatywnej współczesnych Polaków ze szczególnym uwzględnieniem praw ekonomii języka -
prof. Jan Miodek

oem software