banner

Autor: red. 2008-09-29

W polskim parlamencie po raz pierwszy doszło do ponadpartyjnego porozumienia parlamentarzystów z najwyższym tytułem naukowym, którzy utworzyli Parlamentarny Zespół Profesorów "Klub Profesorów".


Znaleźli się w nim:
1. Marian Filar (DKP)
2. Ryszard Górecki (PO senator)
3. Tadeusz Iwiński (Lewica)
4. Zdzisława Janowska (SDPL Nowa Lewica)
5. Jan Kaźmierczak (PO)
6. Leon Kieres (PO senator)
7. Stefan Niesiołowski (PO)
8. Janusz Rachoń (PO senator)
9. Joanna Senyszyn - przewodnicząca (Lewica)
10. Piotr Wach - wiceprzewodniczący (PO senator)
11. Jan Widacki (DKP)
Deklaracja
My, parlamentarzyści polscy VI kadencji Sejmu RP i VII kadencji Senatu RP, należący do różnych klubów politycznych - tworzymy Parlamentarny Zespół Profeso-rów, pragnąc działać wspólnie, ponad politycznymi podziałami na rzecz rozwoju nauki polskiej oraz szkolnictwa wyższego.
W swoich przedsięwzięciach dążyć będziemy do zapewnienia nauce polskiej optymalnych warunków rozwoju, zajęcia należnego jej miejsca w nauce światowej.
Będziemy pracować nad podniesieniem autorytetu środowisk naukowych i za-pewnienia im lepszych warunków życia, pracy oraz udziału w życiu publicznym. Bę-dziemy utrzymywać stały kontakt z konferencjami rektorów szkół wyższych publicz-nych i niepublicznych, wspierać ich słuszne postulaty w Sejmie RP i Senacie RP.
Naszym wspólnym celem jest objęcie edukacją wyższą coraz szerszego kręgu młodzieży oraz upowszechnianie wiedzy w ramach tzw. uniwersytetów III wieku.
Będziemy również wspierać współpracę międzynarodową uczonych a także mię-dzynarodową wymianę młodzieży studiującej. Przedmiotem naszej troski będzie po-prawa statusu materialnego zarówno środowisk naukowych, jak i studenckich.
Naszym zadaniem pierwszoplanowym jest troska o otwartość tych środowisk, kształtowanie w nich postaw tolerancji, wolności badań i dydaktyki, wolności poglą-dów. Będziemy upowszechniać także w życiu publicznym akademicką dewizę plus ratio ąuam vis.
Powołanie Parlamentarnego Zespołu Profesorów będzie sprzyjać realizacji wymienionych wyżej, społecznie użytecznych celów.

oem software