banner

Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży wydała opinię dla Komisji Finansów Publicznych o projekcie ustawy budżetowej na rok 2007

Komisja w dn. 26.10.06. zaopiniowała pozytywnie, bez zmian wobec przedłożenia rządowego, projekt budżetu państwa na rok 2007 w części nr 28 - Nauka, także w części 67 - PAN. Ponadto zaakceptowała programy wieloletnie: budowy kampusu UJ, UAM w Poznaniu 2004 - 2011, doskonalenia systemów rozwoju innowacyjności w produkcji i eksploatacji 2004-2008, dostosowania warunków pracy w Polsce do standardów UE (II etap) oraz Ekspozycję Centrum Nauki Kopernik.

Komisja pozytywnie oceniła planowany, niewielki wzrost nakładów na naukę w przyszłorocznym budżecie państwa, choć zwróciła uwagę, że bardzo niski poziom finansowania nauki (0,34% PKB) nie jest wystarczający do osiągnięcia celów strategicznych wskazanych w przyjętych wcześniej dokumentach rządowych. Zdaniem Komisji, naukę należy traktować jako czynnik tworzący PKB, czyli istotną dziedzinę gospodarki. W związku z tym Komisja postulowała, by na wzór rozwiązań ustawowych, w których określono stały udział w PKB wydatków na Polskie siły Zbrojne, wprowadzić w drodze ustawy przepis określający udział wydatków budżetowych na naukę - minimum 1% PKB.

Zaplanowane wydatki na szkolnictwo wyższe w dziale 803 kształtują się w 2007 r. na poziomie 10 018 872 tys. zł i w relacji do przewidywanego wykonania 2006 r. wzrastają o 124 685 tys. zł, tj. o 1,3%, a w ujęciu realnym są niższe o 0,6%. W części 38 - Szkolnictwo wyższe wydatki zaplanowano na 8 048 839 tys. zł. W relacji do przewidywanego wykonania 2006 r. przyszłoroczny limit środków jest wyższy zaledwie o 0,4%.

Oceniając pozytywnie przedłożony projekt budżetu w części 38 (Szkolnictwo wyższe) Komisja uważała, że należy dofinansować niektóre z zadań szkolnictwa wyższego. W związku z tym wnioskowała (co znalazło odzwierciedlenie w uchwalonym budżecie) o zwiększenie wydatków budżetowych na rok 2007 na szkolnictwo wyższe łącznie o kwotę 342 664 tys. zł, z tego na:

  •  kształcenie studentów stacjonarnych, kształcenie kadr naukowych oraz utrzymanie uczelni publicznych - o 331 650 tys. zł
  •  uzupełnienie środków na administrowanie programem unijnym "Uczenie się przez całe życie" - o 842 tys. zł
  • realizację programu stypendialnego Konstantego Kalinowskiego - o 5 122 tys. zł
  •  realizację wymiany stypendialnej w ramach Polsko - Amerykańskiej Komisji Fulbrighta oraz realizacje Wspólnego Oświadczenia dot. współpracy między studentami, naukowcami i badaczami RP i RFN - o 5 050 tys. zł

Jako źródło pokrycia zwiększonych środków na kwotę 342 664 tys. zł Komisja zaproponowała środki z obsługi długu publicznego.