banner

Rada Ministrów przyjęła 4.07.06. projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej, przedłożony przez ministra gospodarki.

Projekt nowelizacji upraszcza postępowanie przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej w odniesieniu do wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych i oznaczeń geograficznych. Nowe regulacje łagodzą także wymagania dotyczące formy dokumentacji zgłoszeniowej oraz doprecyzowują przepisy, które spowodowały wątpliwości interpretacyjne i trudności w stosowaniu.

Projekt nowelizacji zawiera wiele zmian, m.in.:

- dopuszcza dokonywanie zgłoszeń w postaci elektronicznej lub na nośniku elektronicznym i prowadzenie korespondencji z Urzędem Patentowym z wykorzystaniem tych technik;

- łagodzi wymagania co do terminu i sposobu nadsyłania tłumaczenia dowodu pierwszeństwa i oświadczenia o podstawie korzystania z uprzedniego pierwszeństwa;

- uściśla wymagania co do dokumentacji zgłoszeń wynalazków wydzielonych; -

- rezygnuje z obligatoryjnego dla Urzędu Patentowego terminu oczekiwania na uwagi osób trzecich co do zdolności patentowej wynalazków i wzorów użytkowych, co wpłynie na skrócenie czasu rozpatrywania zgłoszeń;

- odchodzi od ścisłego określania w ustawie formy zastrzeżeń patentowych i ochronnych wynalazków oraz wzorów użytkowych; - dopuszcza udzielanie licencji przymusowych na wzory przemysłowe w przyp

adku nadużywania prawa z rejestracji;

- podtrzymuje system rejestrowy dla zgłoszeń wzorów przemysłowych. Pozwala jednakże Urzędowi Patentowemu na odmowę udzielenia prawa wyłącznego w postępowaniu administracyjnym z powodu niespełnienia warunków o rejestrację; - wprowadza do prawa krajowego procedurę uznawania w Polsce skutków międzynarodowej rejestracji znaków towarowych w trybie Porozumienia i Protokołu madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków towarowych oraz ustala zasady dochodzenia roszczeń powstałych na tle tych praw;

 - łagodzi formalne ograniczenia w obrocie udzielonymi prawami ochronnymi na znaki towarowe, dopuszczając, z poszanowaniem praw nabytych przez osoby trzecie i odbiorców towarów zmianę kategorii znaku towarowego. Ułatwi to zarządzanie prawami ochronnymi na znaki towarowe przedsiębiorców, szczególnie w przypadku zmiany formy prowadzenia działalności gospodarczej, czy nawiązania współpracy gospodarczej z innymi przedsiębiorcami.

Wprowadzenie proponowanych zmian spowoduje także oszczędności m.in. ze względu na ograniczenie korespondencji oraz szybsze rozpatrywanie spraw. Ponadto przyjęcie projektu pozwoli na skrócenie rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych, co będzie korzystne dla gospodarki.