banner

Przygotowana nowelizacja ustawy o jbr-ach przewiduje głównie usprawnienia i przyspieszenie przekształceń jednostek oraz wprowadzenia do ustawy przepisów umożliwiających właściwym ministrom sprawowanie skuteczniejszego nadzoru nad podległymi im jednostkami.

Zmiany będą polegać na:

 - zlikwidowaniu barier w procesie restrukturyzacji jbr-ów (wynikających z konieczności przejmowania przez Skarb Państwa niezaspokojonych wierzytelności likwidowanej jednostki)

 - możliwości postawienia jbr-ów w stan upadłości (przy czym majątek likwidowanej jednostki ? po zaspokojeniu wierzycieli ? stanie się własnością Skarbu Państwa. Szacuje się, że pozwoli to na zaoszczędzenie wydatków z budżetu państwa w kwocie około 5 mln zł)

- minister sprawujący nadzór nad jednostką uzyska większe uprawnienia w zakresie wyznaczania kierunków przemian zaplecza badawczo-rozwojowego; -

- podstawowym zadaniem jbr-ów będzie prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, których wyniki powinny znaleźć zastosowanie w określonych dziedzinach gospodarki i życia społecznego.

- przewiduje się powoływanie członków rad naukowych jednostek spośród osób zatrudnionych poza jednostkami (w liczbie stanowiącej nie mniej niż 20% i nie więcej niż 50% składu rady naukowej jednostki) przez ministra nadzorującego -

- rada naukowa będzie musiała wydać opinię do ministra nadzorującego jbr w terminie 30 dni.

 - dyrektor, jego zastępcy i główny księgowy jednostki nie będą mogli być członkami rady naukowej

 - uregulowano rozporządzanie przez jednostki aktywami trwałymi, w tym ich zbywanie. (przy sprzedaży aktywów trwałych o wartości rynkowej nie przekraczającej równowartość w złotych 50 000 euro niewymagana jest zgoda ministra).

- wprowadzono przepisy uniemożliwiające ewentualne wykorzystanie funkcji lub zajmowanego stanowiska w jbr do celów innych niż przewidziane zakresem zadań i obowiązków

- dyrektorzy, ich zastępcy i główni księgowi w jbr-ach nie będą mogli prowadzić działalności gospodarczej

- zezwala się natomiast jbr-om obejmowanie lub nabywanie udziałów lub akcji w spółkach i osiąganie przychodów z tego tytułu.

  Ponad 80% wszystkich wdrożeń nowoczesnych rozwiązań w Polsce jest wynikiem prac jbr-ów. Według ustawodawcy, wprowadzenie proponowanych uregulowań spowoduje wzmocnienie zaplecza badawczo-rozwojowego gospodarki, co przyczyni się do intensyfikacji prac związanych z opracowywaniem i wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w praktyce.  

  Zadaniem noweli jest wyeliminowanie słabych i wzmocnienie pozostałych jednostek badawczo-rozwojowych, co w dłuższym okresie wpłynie na poprawę warunków prowadzenia przez nie działalności badawczej i rozwojowej, wzrostu efektywności tych prac oraz przyczyni się do zacieśnienia współpracy miedzy sferą B+R i gospodarką w poszczególnych regionach. Pełny tekst projektu ustawy - http://bip.mnii.gov.pl/bipmein/