banner

Rada Ministrów 16.10.07. przyjęła projekt ustawy o państwowych instytutach naukowych, przedłożony przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

Rada Ministrów będzie mogła powoływać państwowe instytuty naukowe (PIN). Mogą one zostać utworzone również poprzez przekształcenie jednostek i placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk i uczelni publicznych.

Głównym zadaniem tworzonych instytucji będzie prowadzenie działań naukowych, prac rozwojowych i innych przedsięwzięć na rzecz realizacji polityki naukowej, technicznej i innowacyjnej państwa. Powstanie instytutów zapewni także koncentrację polskiego potencjału badawczego w ważnych dla kraju obszarach badawczych, zwiększając tym samym konkurencyjność polskiej nauki. Dotyczy to zwłaszcza tych dziedzin, które mają podstawowe znaczenie dla rozwoju państwa i w których niezbędne jest długoletnie planowanie strategicznych i wieloaspektowych badań, np. atomistyka, badania kosmiczne czy klimatyczne. Dodatkowo, dzięki powołaniu instytutów, zwiększyć się może wykorzystanie funduszy unijnych.

Instytuty naukowe będą państwową jednostką budżetową, należącą do sektora finansów publicznych. Instytutem będzie kierował dyrektor powoływany przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego spośród dwóch kandydatów wyłonionych w drodze konkursu. Nadzór nad działalnością PIN będzie sprawował minister nauki. Rozwiązania dotyczące PIN różnią się od obowiązujących zasad dotyczących Polskich Instytutów Badawczych (PIB).

Status PIB może być nadany tylko pojedynczemu instytutowi naukowemu, na określony czas, do zadań w jednym obszarze badawczym. Wejście w życie przepisów tej ustawy nie spowoduje automatycznego powstania PIN, jej przepisy natomiast będą umożliwiały ich tworzenie w przyszłości, na doraźną potrzebę realizacji określonych badań naukowych i prac rozwojowych.