banner

Cena patentu

Autor: red. 2008-03-06

Rada Ministrów wydała 26.02.08. rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych, przedłożone przez ministra gospodarki.

Znowelizowane przepisy rozporządzenia dostosowują opłaty za udzielanie ochrony na przedmioty własności przemysłowej do prognozowanego w 2008 r. poziomu inflacji oraz do wzrastających kosztów ponoszonych przez Urząd Patentowy związanych z rozpatrywaniem zgłoszeń, w tym także do poziomu opłat pobieranych przez urzędy patentowe w innych krajach europejskich.
Przewidziano dwie różne wysokości opłat za zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego i znaku towarowego. Opłata za zgłoszenie dokonane elektronicznie będzie taka sama jak obecnie. Wyższe opłaty obejmą zgłoszenia dokonywane tradycyjnie, czyli zgłaszane pisemnie do Urzędu Patentowego. Chodzi o to, aby jak najwięcej osób korzystało ze ścieżki elektronicznej. Ma to związek z postępującą informatyzacją Urzędu Patentowego, który przygotowuje się do prowadzenia spraw elektronicznie.
Stawki opłat za ochronę wzorów przemysłowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych pozostaną na dotychczasowym poziomie jedynie w stosunku do opłat okresowych. Nie wzrosną również stawki opłat za ochronę wynalazków od 14 do 20 roku ochrony. Podwyższeniu ulegną natomiast jednorazowe opłaty od oświadczenia o gotowości udzielenia licencji. Po złożeniu oświadczenia, przez cały okres trwania ochrony, uprawniony będzie jednak wnosił opłaty okresowe zmniejszone o połowę.
Wzrośnie opłata za publikację czy wydanie duplikatu dokumentu patentowego, świadectwa ochronnego bądź świadectwa z rejestracji. Korekta obejmie także wysokość opłat za poszczególne okresy ochrony wynalazków. Ma to związek ze zmianą wysokości opłat minimalnych, które Urząd Patentowy musi przekazywać Europejskiej Organizacji Patentowej. Zgodnie z przepisami międzynarodowymi, Urząd przekazuje tej organizacji 50 proc. opłat uzyskanych z tytułu ochrony w Polsce każdego z patentów o charakterze europejskim. W ostatnich latach liczba wynalazków z patentem o zasięgu europejskim znacząco wzrasta, co pozwala przypuszczać, ze w ciągu najbliższych 5 lat większość z nich będzie chroniona patentami europejskimi.