banner

Dodatkowe wsparcie dla nauki

Autor: red. 2008-03-06

Rada Ministrów przyjęła 15.01.08. projekt ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, przedłożony przez ministra gospodarki.

Projekt nowelizacji wprowadza rozwiązania dotyczące przede wszystkim nowych zadań Agencji. Są one związane z przygotowaniem i wdrażaniem programów operacyjnych w nowej perspektywie finansowania w latach 2007-2013. Wynikają one ponadto z wytycznych zawartych w dokumentach przyjętych przez Radę Ministrów – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, PO Kapitał Ludzki, PO Rozwój Polski Wschodniej.
Działania Agencji rozszerzono przede wszystkich o zadania dotyczące: działalności innowacyjnej, wspierania rozwoju potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców, badania roli mikro, małych i średnich firm oraz analizy barier ich rozwoju. Projekt nowelizacji przewiduje, że Agencja będzie udzielała wparcia finansowego m.in.: przedsiębiorcom
i osobom zamierzającym podjąć działalność gospodarczą, jednostkom samorządu
terytorialnego, partnerom społecznym i gospodarczym, organizacjom pracodawców
i organizacjom związkowym, jednostkom naukowym.
Zgodnie z proponowanymi przepisami, PARP będzie mogła również udzielać pomocy finansowej na ochronę i realizację ochrony prawa własności przemysłowej oraz popularyzację wiedzy na temat ochrony własności intelektualnej. Wsparcie dotyczące ochrony prawa własności przemysłowej będzie obejmowało koszty przygotowania zgłoszenia przez rzecznika patentowego i koszty zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego. Pomoc finansowa na popularyzację wiedzy z zakresu ochrony własności intelektualnej w przedsiębiorstwach będzie kierowana do podmiotów działających na rzecz innowacyjności, wzrostu konkurencyjności oraz rozwoju gospodarczego.
Pomoc finansowa PARP będzie kierowana również na realizację zadań w ramach PO Rozwój Polski Wschodniej. Dofinansowane będą m.in. działania inwestycyjne dotyczące: parków przemysłowych, technologicznych, usług informacyjno-komunikacyjnych, rozwoju bazy dydaktycznej i badawczej szkolnictwa wyższego, promocji i współpracy województw Polski Wschodniej, transportu miejskiego, budowy i modernizacji ważnych odcinków dróg i obwodnic w tym regionie.
Nowym rozwiązaniem jest możliwość umarzania podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą określonych należności pieniężnych, odraczania terminu ich spłaty oraz rozłożenia płatności (całości lub części należnej kwoty) na raty. Wynika to z faktu, że w wielu sytuacjach koszty dochodzenia tych należności przewyższają wartość samego roszczenia. W przypadku, gdy kwota umorzenia będzie przekraczać 5 tys. zł, zgodę na umorzenie musi wyrazić minister gospodarki.