banner

List członków Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Gospodarki do min. B. Kudryckiej

Autor: red. 2008-03-06

Podobną opinię do prof. A. Szczepańskiego wyrazili członkowie Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Gospodarki po posiedzeniu 24. 01.08.


Komisja z poważnym zaniepokojeniem przyjęła informację o podjęciu przez Panią Minister Barbarę Kudrycką decyzji o znaczącym ograniczeniu środków przeznaczonych na finansowanie projektów badawczych własnych oraz promotorskich z dziedziny nauk tech-nicznych (współczynnik sukcesu odpowiednio 15 - 20% oraz ok. 30%). Stanowi to niezrozu-miałą dla Komisji zmianę w stosunku do dotychczasowego, równorzędnego traktowania pod tym względem poszczególnych dziedzin nauki. Decyzja ta jest tym bardziej zaskakująca, iż od szeregu lat podejmowane są, zwłaszcza w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, róż-norakie działania inicjujące i wspomagające wzrost innowacyjności w polskiej gospodarce. Jest oczywiste, że główną siłą napędową w tym zakresie jest rozwój badań w dziedzinie nauk technicznych i transfer ich wyników do przemysłu. Realizacja projektów o charakterze pod-stawowym, mieszczących się w tym obszarze wiedzy, stanowi zasadnicze ogniwo w logicznej sekwencji prac badawczych, w wyniku którego oparcie znajdują projekty rozwojowe i celo-we, będące przedmiotem analiz Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Gospodarki i prowadzące do postępu technicznego w kraju.
Komisja postuluje ponowne rozważenie przez Panią Minister kwestii rozdziału środ-ków finansowych na realizację projektów wyrażając zarazem nadzieję, iż w przypadku pod-trzymania wspomnianej na wstępie decyzji członkowie Rady Nauki będą mogli poznać jej uzasadnienie".