banner

We wrześniu 2006 r. na specjalnym posiedzeniu Komisji Europejskiej w Brukseli przedstawiciele służb geologicznych i środowisk akademickich z 10 krajów zaprezentowali zestaw niezwykłych map: Atlas geochemiczny Europy. Po dziesięcioleciu wspólnych prac - w których aktywnie uczestniczył Państwowy Instytut Geologiczny - określono po raz pierwszy naturalne rozprzestrzenienie ponad 50 pierwiastków w glebach i wodach Europy, stosując jednolitą dla całego kontynentu metodykę pomiarów i poboru prób. Dlaczego geolodzy przywiązują taką wagę do tego opracowania? Chodzi przede wszystkim o możliwość wiarygodnego określenia anomalnych poziomów zanieczyszczeń antropogenicznych. Aby ustalić w jakim stopniu gleba w danym miejscu została skażona, np. arsenem przez przemysł, musimy najpierw dowiedzieć się, jaka była naturalna zawartość tego pierwiastka w gruncie i wodzie, zanim doszło do tego skażenia. Czyli ? należy określić tło geochemiczne. Dopiero znając je można wiarygodnie orzec, za jaką część zawartości inkryminowanego pierwiastka w badanym miejscu jest odpowiedzialna przyroda, a za jaką człowiek. Do tej pory bywało z tym różnie ? każdy kraj europejski stosował własne kryteria dla ustalenia tła i w związku z tym wysokość zanieczyszczeń nie mogła być w pełni porównywalna. Niemożliwe było również określenie tzw. poziomów bezpiecznych stężeń szkodliwych pierwiastków. Nowy 2-tomowy atlas (a właściwie cyfrowa baza danych, których mapa jest tylko graficznym odzwierciedleniem) powstał dzięki międzynarodowemu programowi kartograficznemu EuroGeoSurveys - FOREGS, w którym uczestniczyły służby geologiczne 26 państw oraz trzy włoskie uniwersytety. Jest on jest kamieniem milowym w ekologii Europy ? to naukowe opracowanie może w istotny sposób wpłynąć na jakość życia każdego mieszkańca naszego kontynentu. MR

Więcej na stronie Państwowego Instytutu Geologicznego: www.pgi.gov.pl