banner

Rada Ministrów przyjęła 11.12.06. projekt ustawy o zmianie ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych, przedłożony przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

 Projekt nowelizacji ma usprawnić tworzenie silnego zaplecza badawczo-rozwojowego dla gospodarki. Zakłada on przyspieszenie konsolidacji, reorganizacji oraz zmian własnościowych w jednostkach badawczo-rozwojowych (JBR). Dotyczy także wzmocnienia wpływu ministra sprawującego nad nimi nadzór.

Zaproponowano następujące rozwiązania:

  •  możliwe będzie ogłoszenie upadłości jednostki badawczo-rozwojowej; przepisy nie będą dotyczyć jednostki, która nie prowadzi działalności gospodarczej i funkcjonuje w ochronie zdrowia, np. Centrum Onkologii, Centrum Zdrowia Dziecka;
  •  jednostkę badawczo-rozwojową będzie można łączyć, dzielić, reorganizować lub likwidować, jeśli minister sprawujący nad nią nadzór uzna to za uzasadnione merytorycznie, organizacyjnie lub finansowo;
  •  jednostki badawczo-rozwojowe będą mogły prowadzić dowolną działalność gospodarczą, a nie jak dotychczas związaną jedynie z profilem ich działania; ? minister nadzorujący jednostkę będzie mógł powoływać członków jej rady naukowej spośród osób zatrudnionych poza tymi jednostkami;
  •  jednostki badawczo-rozwojowe będą mogły obejmować lub nabywać udziały bądź akcje w spółkach kapitałowych oraz osiągać przychody z tego tytułu; umożliwi to praktyczne wykorzystanie wyników badań;
  •  ministrowie sprawujący nadzór nad działalnością jednostek badawczo-rozwojowych dokonają ponownego powołania ich dyrektorów w okresie 3 miesięcy od dnia wejścia ustawy w życie. Dotychczasowe powołania wygasają.

Jednostki badawczo-rozwojowe są w 30-40% finansowane z budżetu państwa, pozostałe przychody uzyskują z innych źródeł.