banner

Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych jest w dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej. Dysponuje majątkiem trwałym, którego wartość na koniec 2005 r. wynosiła 4.902 tys. zł .Na 31.12.05. było w nim zatrudnionych 78 osób (w tym pracownicy: naukowi stanowili - 13 osób, badawczo-techniczni - 10 osób, inżynieryjno-techniczni - 28 osób, administracyjno-ekonomiczni - 10 osób, pozostali - 17 osób), a kapitał (fundusz) własny jednostki wynosił 9 640 tys. zł, przychody - 4 692 tys. zł, zysk - 87 tys. zł.

Z kolei Instytut Celulozowo-Papierniczy jest w trudnej sytuacji ekonomiczno-finansowej. Dysponuje majątkiem trwałym, którego wartość na koniec 2005 r. wynosiła 3 540 tys. zł .

Na koniec roku 2005 zatrudniał 50 osób (z czego pracownicy: naukowi stanowili - 6 osób, inżynieryjno-techniczni - 30 osób, administracyjno-ekonomiczni - 11 osób, pozostali - 3 osoby), a kapitał (fundusz) własny jednostki wynosił 3 057 tys. zł., przychody - 2 469 tys. zł, strata -159 tys. zł. Połączenie obu tych placówek ma przynieść, według ministerstwa gospodarki, korzyści ekonomiczne w postaci zmniejszenia kosztów funkcjonowania jednostki (łączone jednostki działają na wspólnym terenie i mieszczą się w tych samych budynkach), jak również zwiększenia możliwości pozyskiwania środków, dzięki rozszerzeniu oferty rynkowej na usługi badawcze i opracowania innowacyjne. Plan łączeniowy zakłada przejęcie pracowników zatrudnionych dotychczas w Instytucie Celulozowo-Papierniczym z siedzibą w Łodzi. Koszty łączenia wyniosą ok. 20,0 tys. zł i pokryte zostaną ze środków podmiotów podlegających łączeniu.

oem software