banner

Podczas I czytania w Sejmie (29.03.07.) ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju posłowie zadali wiele pytań, na które odpowiadał min. nauki, prof. M. Seweryński. W tym numerze publikujemy wątpliwości posłów.

Artur Górski, PiS


 Czy tworząc koncepcję centrum, rząd korzystał z doświadczeń innych krajów,
a jeśli tak, to których? Jak miałaby wyglądać w przyszłości ta racjonalna konsolidacja instytucjonalna?
 Czy w projektach rządu jest w tym zakresie jakiś model docelowy?
 Dlaczego dyrektor centrum nie będzie należał do państwowego zasobu kadrowego?

Tadeusz Kopeć, PO

 Czy nie byłoby właściwe określić ustawowo, jakie kryteria – wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe – w zakresie objętym projektem powyższej ustawy - muszą spełniać wskazani i wyznaczeni przedstawiciele do Rady NCBR?

Danuta Jazłowiecka, PO

 Jakie oprócz centrum przewidziano działania, instrumenty zwiększające
wysokość środków przeznaczonych na badania i rozwój, wspierające szczególnie małe i średnie przedsiębiorstwa?
 Jaka jest szansa dla naszych naukowców, by pracowali w standardach europejskich?

Mirosław Krajewski, Samoobrona

 Czy są, a jeśli tak, to jakie, kryteria wyboru jednostek, które będą współpracowały
z NCBR?
 Czy istnieje jakiś system gwarancji zatrudnienia dla tych, którzy swymi pracami potwierdzili zdolności do samodzielnej pracy badawczej?

Tadeusz Iwiński, SLD

 Na ile przy tworzeniu NCBR próbowano wzorować się na francuskim Centre National de la Recherche Scientifique (Narodowym Ośrodku Badań Naukowych)?
 Jak można przystępować do reformy polskiej nauki, jeżeli się nie ma docelowej wizji?
 Jak ma wyglądać docelowo wizja PAN, szkół wyższych, jbr-ów, NCBR, jeśli chodzi o proporcje między nimi i zadania? Czy będzie tu uwzględniona wizja uniwersytetów sieciowych i czy znajdzie odzwierciedlenie w tym projekcie Europejska Rada Badań?

Henryk Siedlaczek, PO

 Jaki będzie skutek wprowadzenia w życie nowelizacji ustaw o jednostkach badawczo-rozwojowych oraz o zasadach finansowania nauki?
 Czy sektor nauki ma zaspokajać potrzeby występujące w państwach bardziej
rozwiniętych gospodarczo niż Polska, czy ma pracować na potrzeby rozwoju naszego kraju?
 Czy podobne formy organizacji badań istnieją w krajach UE? Jeżeli tak, to jakie?
 Czy NCBiR ma realizować politykę naukową państwa poprzez zarządzanie programami badań naukowych i prac rozwojowych i ich finansowanie, czy też ma mieć własne instytuty realizujące badania?
 Jakie konkretne środowiska naukowe oraz gospodarcze i finansowe mogą wskazywać kandydatów do rady centrum, która przeprowadza konkurs na stanowisko dyrektora?

Jerzy Materna, PiS

 Czy nowa instytucja, jaką będzie NCBR, wypełni w całości te postulaty?
 Jakie będzie miejsce instytutów PAN w polskiej nauce po utworzeniu NCBR?

Waldemar Nowakowski, Samoobrona

 Czy przyjęcie ustawy oznacza wywiązanie się Polski ze zobowiązań wynikających ze
strategii lizbońskiej w zakresie nakładów na badania i rozwój?
 Czy warunki finansowe dla przedsiębiorstw przy zlecaniu badań byłyby korzystniejsze niż obowiązujące obecnie?
 Kto będzie decydował o strategicznych kierunkach badań i jaka będzie ich hierarchia?

Tomasz Markowski, PiS

 Czy ministerstwo ma już opracowaną dokładną procedurę przekazywania środków pieniężnych dla jednostek naukowych?
 W jakiej wysokości szacowane są koszty administracyjne ośrodka badawczego
ponoszone na skuteczne przygotowanie się do wystartowania w konkursie na realizację danego zadania badawczego?

Ewa Wolak, PO

 Kto będzie oceniał, które z projektów przyniosą korzyść interesom Polski i jakie będą kryteria tej oceny?
 Jednostki naukowe uczestniczące w programach realizowanych przez centrum będą musiały uzgadniać między sobą plany rozbudowy infrastruktury badawczej oraz rozwoju kadr. Czy są one administracyjnie i organizacyjnie w stanie tworzyć duże zespoły badawcze, a tym samym poprawiać konkurencyjność polskiej nauki?
 W jaki sposób działalność centrum, zgodnie z założeniami, zwiększy udział
młodych naukowców w programach badawczych i jakie zostaną podjęte działania przez centrum, aby promować polską naukę, szczególnie w programach międzynarodowych?

Stanisława Okularczyk, PO

 Czy do wyboru dyrektora centrum wystarczą takie kryteria jak: umiejętność prezentacji, umiejętność wystąpień, odporność na stres i komunikatywność?
 Dlaczego nie odbyły się jeszcze konsultacje w środowiskach naukowych?
 Czyżby skutki ekonomiczne tej ustawy były zerowe, bo nie sądzę, aby św. Franciszek zarządzał tym centrum, dużym i kosztownym zresztą?
 Czy rada naukowa jest radą polityczną, czy naukową? Czy nie jest to pełzające zawłaszczanie demokracji miast stosowania merytorycznego kryterium zarządzania nauką?

Sylwester Pawłowski, SLD

 W jakim stopniu uwagi środowiska naukowego, środowisko związkowego i pracodawców znalazły swoje odzwierciedlenie w tym projekcie?
 Co jest powodem, że w tej sprawie milczą pracodawcy?
 Jaka jest ocena dotychczasowego stanu wykorzystania badań naukowych dla
polskiej gospodarki i czy proponowane utworzenie NCBR może ten obraz zmienić?

Jan Jarota, LPR

 W jakim stopniu wprowadzenie przepisów ustawy przyczyni się do wzrostu wydatków na naukę? Jaki to jest poziom w stosunku do PKB?
 W jakim stopniu wprowadzenie przepisów ustawy przyczyni się do wzrostu płac pracowników nauki?

Tadeusz Sławecki, PSL

 Jak ministerstwo zamierza zachęcić podmioty gospodarcze do zwiększenia
nakładów na badania naukowe?

Jerzy Zawisza, Samoobrona

 Czy resort nauki ma określone kryteria, według których będą rozliczane środki finansowe pochodzące z budżetu, jak i z funduszy europejskich przeznaczonych na inwestycje naukowe?
 Do tej pory łączenie nakładów pochodzących z budżetu i pochodzących spoza budziło wiele zastrzeżeń. Jak według nowych wyzwań będzie je można łączyć?
 Czy nie zachodzi obawa, że środki przeznaczone na naukę zubożą ją?

Henryk Młynarczyk, niezrzeszony

 Jak należy rozumieć przepis art. 4 ust. 4 projektu o udzielaniu za pośrednictwem centrum pomocy publicznej, komu i na jakich warunkach?
 W jaki sposób zapewniona będzie efektywność realizacji projektów?
 Na czym, zważywszy intencje rządu, będzie polegać realizacja programów mobilności naukowców?

Ewa Malik, PiS

 W jaki sposób będzie zapewnione bieżące nadzorowanie projektów badawczych, by środki finansowe były jak najlepiej wykorzystane?
 W jaki sposób wyniki badań będą wykorzystywane w celu wzrostu i rozwoju
społeczno-gospodarczego oraz czy NCBR będzie właścicielem wyników
badań i jak te wyniki będą upowszechniane?

Andrzej Szlachta, PiS

 Czy uczestnictwo w dużych programach badawczych, strategicznych dla rozwoju gospodarczego kraju, doprowadzi do konsolidacji rozdrobnionej obecnie struktury podmiotowej nauki polskiej, do konsolidacji programowej instytutów PAN, JBR-ów
oraz zespołów uczelnianych?
 Czy projekt rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego dotyczący
konkursu na dyrektora NCBiR pozwala na formułowanie przez opozycję zarzutów, że będzie to wybór polityczny, a nie merytoryczny?
 Czy rząd oszacował koszty związane z powołaniem i funkcjonowaniem
NCBR?

Ryszard Knosala, PO

 Mamy jedno z ostatnich miejsc w Europie pod względem generowania
patentów, jesteśmy płatnikiem netto w UE w zakresie badań naukowych. W jakim czasie jest możliwa zmiana tej sytuacji?

Teresa Piotrowska, PO
 Jaki będzie koszt funkcjonowania NCBR? Czy w podanych w uzasadnieniu kosztach osobowych, uwzględniono również wynagrodzenia dla przewodniczącego rady centrum i członów rady? Czy będą to koszty dodatkowe?