Informacje (el)

195 mln zł na badania podstawowe

Utworzono: niedziela, 31 styczeń 2016 ANNA LESZKOWSKA

 Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów MAESTRO 7, HARMONIA 7 i SONATA BIS 5. Na liście laureatów znalazło się 157 naukowców z całej Polski.

 

We wszystkich trzech konkursach ożono 760 wniosków, z czego finansowanie otrzymało ponad 20%. Tym samym średni współczynnik sukcesu, czyli stosunek liczby wniosków zakwalifikowanych do liczby wszystkich złożonych wniosków wzrósł o ponad 7 punktów procentowych w stosunku do poprzednich edycji tych konkursów.

 

Wzrost wskaźnika sukcesu w rozstrzygniętych właśnie konkursach to pierwszy widoczny efekt zwiększenia budżetu NCN na 2016 r. o ponad 110 mln zł. Niemal całość tej kwoty zostanie przeznaczona na dotację celową, czyli bezpośrednie finansowanie polskich naukowców. Ponadto, w związku z zapowiadanym zwiększeniem budżetu, jeszcze w grudniu podjęliśmy decyzję o przywróceniu maksymalnego limitu wysokości kosztów pośrednich dla jednostek do 30%. Takie proporcje finansowania kosztów lepiej zabezpieczają środki konieczne do właściwej realizacji projektów, powinny również stanowić zachętę do zatrudniania naukowców zdobywających granty – podkreślił prof. Zbigniew Błocki, dyrektor Narodowego Centrum Nauki.

 

W konkursie MAESTRO 7 o finansowanie starali się doświadczeni naukowcy. Zgodnie z ideą konkursu będą oni realizować pionierskie, ważne dla rozwoju nauki badania wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być istotne odkrycia naukowe. Na liście zwycięzców znalazło się 14 projektów, których kierownicy zrealizują badania za ponad 38 mln zł.
Najwyższe finansowanie w konkursie MAESTRO 7, w wysokości ponad 4 mln zł, otrzymał projekt pt. „Wzajemna zależność pomiędzy transportem białek mitochondrialnych i komórkową homeostazą białek”, kierowany przez prof. Agnieszkę Chacińską z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej.
Pozostałe projekty poruszają m.in. problematykę metabolizmu storczyków w ich naturalnym środowisku, relacji nieoznaczoności i splątania kwantowego, przyczyn zmienności gorących gwiazd czy wspólnot monastycznych we wschodnim Śródziemnomorzu od IV do VIII w. Wskaźnik sukcesu wszystkich wniosków złożonych w MAESTRO 7 wzrósł niemal o 4 punkty procentowe w porównaniu z konkursem MAESTRO 6 i wyniósł prawie 13%.

                                                                    

HARMONIA 7 to konkurs na projekty realizowane w ramach współpracy międzynarodowej, niewspółfinansowane ze środków zagranicznych. Polscy naukowcy wnioskują w nim o wsparcie dla badań realizowanych bezpośrednio we współpracy z partnerem z zagranicznej jednostki naukowej, w ramach programów lub inicjatyw obejmujących więcej krajów oraz z wykorzystaniem wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu, środki w wysokości niemal 36 mln zł otrzymają 52 projekty.
Wśród zakwalifikowanych do finansowania znalazły się m.in. projekt dotyczący transporterów leków i ich regulacji w stanach patologicznych wątroby, badania zmienności genetycznej i epigenetycznej w naturalnych populacjach trawy, projekt dotyczący wpływu globalnego ocieplenia i eutrofizacji na emisję metanu oraz jego znaczenia w sieci troficznej jezior czy badania ciemnej materii i czarnych dziur za pomocą misji kosmicznej Gaia.
Najwyższe finansowanie w konkursie zdobył projekt prof. Marka Pfütznera z Uniwersytetu Warszawskiego pt. „Badania nuklidów z wykorzystaniem wiązek radioaktywnych w laboratorium CERN-ISOLDE”, na którego realizację NCN przeznaczyło niemal 1,5 mln zł.
Wskaźnik sukcesu w konkursie HARMONIA 7 wyniósł ponad 21%. To aż o sześć punktów procentowych więcej niż w poprzedniej edycji tego konkursu.

 

W konkursie SONATA BIS 5 Centrum finansuje projekty mające na celu tworzenie nowych zespołów badawczych, kierowane przez osoby posiadające przynajmniej stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. W ramach konkursu SONATA BIS 5 sfinansowanych zostanie aż 91 projektów o łącznej wartości przekraczającej 121,6 mln zł.
Projekt o największym budżecie w ramach tego konkursu zostanie zrealizowany przez dr Zofię Wodniecką-Chlipalską z Uniwersytetu Jagiellońskiego, której zespół zbada wpływ krótko- i długotrwałego kontaktu z językiem na mechanizmy regulacji języka i procesy poznawcze osób dwujęzycznych. Realizacja tych badań będzie kosztować ponad 2,4 mln zł.
Inni laureaci zajmą się m.in. rolą kobiet w prekolumbijskim i wczesnokolonialnym Peru, etyką badań biomedycznych z udziałem dzieci, funkcjami oraz mechanizmami koordynacji akustycznej i wizualnej w sygnalizacji zwierząt oraz projektowaniem nowych struktur białkowych o ściśle określonych właściwościach z wykorzystaniem modeli parametrycznych. Wskaźnik sukcesu w konkursie SONATA BIS 5 wyniósł ponad 22%, a w stosunku do konkursu SONATA BIS 4 wzrósł o ponad 8 punktów procentowych.

 

Listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w konkursach rozstrzygniętych 29 stycznia znajdują się pod adresem: www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2016-01-29-maestro7-harmonia7-sonatabis5.

 

 

200 lat na dwóchsetlecie

Utworzono: sobota, 20 marzec 2010 red.
Uroczystym posiedzeniem Senatu uczczono 200-lecie warszawskiego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina - w dniu dwusetnej rocznicy jego urodzin (według metryki chrztu - 22.02.1810)

Czytaj więcej...

270 milionów z NCN

Utworzono: poniedziałek, 24 lipiec 2017 Anna Leszkowska


270 mln zł przeznaczyło NCN na finansowanie zespołów badawczych, współpracę międzynarodową i projekty mistrzowskie.


O 270 mln złotych na projekty naukowe, tworzenie zespołów badawczych oraz współpracę międzynarodową mogą starać się naukowcy ze stopniem doktora oraz najbardziej doświadczeni badacze w ramach konkursów Narodowego Centrum Nauki. Agencja wykonawcza 14 czerwca ogłosiła konkursy Sonata 13, Sonata Bis 7, Maestro 9 oraz Harmonia 9.


- Nowością w ogłoszonych dziś konkursach jest rozmowa kwalifikacyjna z kierownikami projektów Sonata, Sonata Bis i Maestro. Może ona być przeprowadzona w języku angielskim, co umożliwi aplikowanie o te granty cudzoziemcom, których tak brakuje w wielu polskich jednostkach badawczych. Wprowadzamy także zasadę, że Zespół Ekspertów w naszym najbardziej prestiżowym konkursie Maestro będzie się składał w całości z naukowców spoza Polski, co, mamy nadzieję, dodatkowo podniesie jego poziom – informuje prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN.

Już po raz trzynasty został otwarty nabór wniosków w konkursie Sonata, skierowanym do osób posiadających stopień doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Budżet konkursu wyniesie 70 mln zł. Celem konkursu jest wsparcie w prowadzeniu innowacyjnych badań z wykorzystaniem nowoczesnego zaplecza aparaturowego oraz oryginalnego rozwiązania metodologicznego. W tej edycji kierownik projektu musi wykazać od jednej do dziesięciu opublikowanych lub przyjętych do druku prac naukowych, z czego jedną powinien dołączyć do wniosku.

To już trzecia edycja konkursu Sonata, w której możliwe będzie wnioskowanie o pokrycie przez NCN kosztów obniżenia o połowę pensum dydaktycznego kierownika. Jednostka naukowa zatrudniająca badacza otrzyma od NCN fundusze, dzięki którym będzie mogła zatrudnić zastępstwo do prowadzenia zajęć, co umożliwi kierownikowi skupienie się na pracy nad projektem.

Sonata Bis jest konkursem mającym na celu powołanie nowego zespołu naukowego, kierowanego przez badacza, który stopień naukowy doktora uzyskał w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia w wnioskiem. Również i ten konkurs umożliwia ubieganie się o obniżenie o połowę pensum dydaktycznego kierownika projektu. W siódmej edycji budżet programu zaplanowano na 120 mln zł.

Podobnie, jak w przypadku konkursu Sonata, również tutaj kierownik projektu musi wykazać publikację lub przyjęcie do druku swoich prac naukowych, w tym przypadku od trzech do siedmiu. Trzy najważniejsze publikacje należy dołączyć do wniosku. W tym roku w formularzu oceny konkursu Sonata Bis pojawi się dodatkowa pozycja: uzasadnienie powołania nowego zespołu naukowego.

Maestro jest konkursem przeznaczonym dla doświadczonych naukowców, którzy chcą prowadzić pionierskie projekty badawcze, wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy. W dziewiątej edycji rozdysponowane zostanie 40 mln zł.

Potencjalny kierownik projektu to osoba, która w ostatnich 10 latach opublikowała co najmniej pięć publikacji w renomowanych czasopismach naukowych (z czego trzy najważniejsze należy załączyć do wniosku), kierowała przynajmniej dwoma projektami badawczymi realizowanymi w ramach konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych, a także wykazała się aktywnością na innych polach działalności akademickiej.

W konkursie uściślono niektóre kryteria oceny. Aby kierownik projektu mógł uzyskać najwyższą punktację za swoją aktywność naukową, musi wykazać się np. udziałem w panelach eksperckich międzynarodowych konkursów, wysoką cytowalnością prac, czy złożeniem w ostatnich dziesięciu latach wniosku do Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC), który dostał finansowanie lub przeszedł do drugiego etapu oceny.
Tym razem naukowcy starający się o ten mistrzowski grant będą musieli stanąć przed międzynarodowym panelem ekspertów już na pierwszym etapie oceny merytorycznej. W związku z tym, inaczej niż w większości konkursów NCN, także skrócony opis projektu trzeba będzie przygotować w języku angielskim.


Ogłoszona po raz dziewiąty Harmonia jest konkursem na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej, niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych. Jej budżet wyniesie w tym roku 40 mln zł.
Oprócz projektów prowadzonych w bezpośredniej kooperacji z zagranicznym partnerem, finansowane mogą być też badania odbywające się w ramach programów międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwu- lub wielostronnej, a także prace polskich zespołów wykorzystujących wielkie międzynarodowe urządzenia badawcze.

Zarówno polski kierownik projektu, jak i wiodący partner, muszą wykazać od trzech do dziesięciu opublikowanych lub przyjętych do druku prac, z czego po trzy należy dołączyć do wniosku. Skrócony opis projektu należy przygotować w języku polskim.
Nabór projektów potrwa do 15 września 2017 r., a ogłoszenie wyników nastąpi do 15 marca 2018 r. Szczegółowe informacje na temat konkursów można znaleźć na stronie Narodowego Centrum Nauki.

 

326 mln zł na badania podstawowe

Utworzono: poniedziałek, 26 luty 2018 Anna Leszkowska

Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło konkursy Sonata 13, Sonata bis 7, Maestro 9 i Harmonia 9. Badaczom rozpoczynającym samodzielną karierę naukową, tworzącym zespoły badawcze, realizującym projekty we współpracy międzynarodowej oraz prowadzącym pionierskie badania naukowe przyznano 326 470 202 zł.

W wymienionych konkursach złożono łącznie 1234 wnioski, z czego do finansowania zakwalifikowano 301 projektów. W konkursach Sonata, Sonata bis i Harmonia współczynnik sukcesu wyniósł ok. 25%. Trudniej było uzyskać pozytywny wynik w konkursie Maestro, w którym finansowanie otrzymało 13% zgłoszonych projektów.

Maestro 9, Sonata 13, Sonata bis 7 i Harmonia 9 będą pierwszymi konkursami, w których zostanie wprowadzona zmiana dotycząca kwalifikowalności kosztów na realizację badań.

Chcemy wychodzić naprzeciw potrzebom środowiska naukowego i stopniowo wprowadzać usprawnienia w procesie realizacji projektów badawczych. Dlatego, począwszy od rozstrzygniętych dzisiaj konkursów, koszty poniesione w projekcie będą kwalifikowalne po uprawomocnieniu się decyzji o przyznaniu finansowania, a nie jak dotychczas dopiero po podpisaniu umowy – tłumaczy prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN. – Ponieważ nieustannie dążymy do stworzenia nowoczesnego systemu grantowego, wprowadzamy też wiele innych ułatwień w procedurze składania wniosków oraz na etapie ich realizacji.

Sonata 13 to konkurs skierowany do osób posiadających stopień naukowy doktora, uzyskany do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Jego celem jest wsparcie naukowców rozpoczynających samodzielną karierę naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań o charakterze podstawowym z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury lub oryginalnego rozwiązania metodologicznego.
W tej edycji złożono 607 wniosków, z czego do finansowania wybrano 151. Na realizację projektów zostaną przekazane prawie 93 mln zł.

Sonata bis 7 to konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego. Kierownikiem nowo utworzonej grupy badawczej może być osoba, która uzyskała stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Finansowanie o łącznej wartości niemal 155 mln zł otrzyma 86 z 338 zgłoszonych projektów.

Maestro 9 to konkurs skierowany do doświadczonych naukowców, którzy chcą prowadzić pionierskie badania, wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy. Kierownikiem projektu może zostać osoba, która publikowała swoje wcześniejsze prace w uznanych czasopismach naukowych, kierowała innymi badaniami sfinansowanymi na drodze konkursowej, a także aktywnie uczestniczy w życiu środowiska, np. zasiadając w komitetach naukowych międzynarodowych konferencji czy przynależąc do międzynarodowych stowarzyszeń.
W dziewiątej edycji konkursu finansowanie otrzyma 11 z 87 nadesłanych wniosków. Łącznie na realizację projektów zostanie przekazanych 39 mln zł.

Do konkursu Harmonia 9 można było zgłaszać projekty badawcze planowane w ramach współpracy międzynarodowej, która może polegać zarówno na bezpośredniej kooperacji z zagraniczną instytucją naukową, udziale w dwu- lub wielostronnych programach międzynarodowych, jak i na wykorzystaniu przez polskie zespoły wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych.
Do dziewiątej edycji konkursu zgłoszono 202 projekty, z których 53 otrzymają finansowanie o łącznej wartości ponad 40 mln zł.

Z listami rankingowymi wszystkich projektów zakwalifikowanych do finansowania w konkursach Sonata 13, Sonata bis 7, Maestro 9 i Harmonia 9 można zapoznać się na stronie NCN.

 

Our website is protected by DMC Firewall!